INTERPLANETARISKA FÖRBUNDETS SKYDDSSYMBOLER

Universum består av miljarder på miljarder av galaxer med ett oräkneligt antal planeter. En överväldigande majoritet av dessa planeter är anslutna till det Interplanetariska Förbundet i en förening av ljus och kärlek.

  Om du vill skydda dig mot negativa energier och balansera upp ditt liv, kan du använda förbundets SKYDDSSYMBOLER, på utomjordiska kallade TZITZAN och LING OAOU. Dessa symboler skyddar mot icke-fysiska ("spöken", andar m.m.) negativa respektive fysiska negativa krafter. Sätt upp symbolerna hemma, ha en kopia med dig i plånboken eller i bilen.

  Symbolerna skyddar mot negativa och obalanserade energier i ditt liv. Bra att ha om du genomgår en jobbig period av ditt liv eller om t. ex. ett barn har svårt att sova och man inte kan finna orsaken. Symbolen kan vara både färgad eller i svartvit (gäller TZITZAN, den andra symbolen har vi inte lycktas få fram färgerna för!).

  Symbolerna kan sättas bakom böcker eller tavlor om man inte vill ha dem synliga i rummet. Placera dem helst inte bakom något rött. Den färgen dämpar och skärmar av.

  De olika delarna i TZITZAN-symbolen betyder:

  1. Den stora röda pricken representerar ljusets hemvist i universum, omgivet av fyra förbundsplaneter.
  2. Trekanten symboliserar kunskap.
  3. De två snedställda strecken betyder ingång eller väg in.
  4. Cirkeln betyder att ingången är stängd.

  Det hela betyder att vägen in till ljuset är stängd för negativa energier.

  Var vänlig att behandla skyddssymbolen med respekt och kärlek.

LING OAOU har vi tyvärr ännu inte fått fram en förklaring på. Vi återkommer med en redogörelse för de olika delarna och färgerna i den symbolen.

TZITZAN

Skyddssymbol

LING OAOU

SkyddssymbolTHE INTERPLANETARY CONGRESS
PROTECTIVE SYMBOLS

The Universe consists of billion upon billion of galaxies and a uncountable number of planets. An overwhelming majority of these planets are members of The Interplanetary Congress - a bond of love uniting almost all peoples in the Universe.

  If you want to protect yourself against negative energies och make balance in your life - use the Interplanetary Congress Protective Symbols - in extraterrestrial language called TZITZAN and LING OAOU. They will protect you against spiritual ("ghosts", spirits and likes) negative forces (TZITZAN) and physical negative forces (LING OAOU). Put them on your wall, wear them in your wallet or bring them with you in your car.

  The symbols will protect you from negative forces and help you balance up your life. Use them, for example, if you are going through an emotionally turbulent time in your life or if your child has difficulties to sleep and no physical explanation can be found to the problem. There are many more applications for the Symbol. You will think out the best way to use them yourself!

  The Symbol can be in black/white or in color (that goes for TZITZAN. We have not yet managed to get the right colours for LING OAOU! . You can place the symbols behind your bookshelf or behind a picture if you please. This will not diminish the power of the symbols

(Don´t place them behind something red. That colour shields off vibrations!).

  What the different parts of the TZITZAN symbol means:

  1. The big red spot represents the place where the supreme light resides.
  2. The red spots are the planets closest to the place where the supreme light resides.
  3. The triangle represents knowledge.
  4. The two strokes in an angle means an entrance or a way in.
  5. The circle means that the entrance in is closed.

  Together all the parts in the Symbol means that the way in to the light is closed for negative energies!

  Please treat the Symbol with respect and love.

TZITZAN

Protective symbol

LING OAOU

Protective symbol