EN VANDRER I ÅNDEVERDENERNE - oversatt og utgitt for mer enn hundre år siden i Norge av  cand. jur. Bernt Torstenson,   fra A WANDERER IN THE SPIRIT LANDS

Franchezzo - avskrevet av A.Farnese i 1906;

"EN VANDRER I ÅNDEVERDENERNE"

 nyere språk i denne oversettelsen-link  dansk pdf - fra 1942 av samme | p-point-intro

 

link til biografi av oversetteren Bernt Torstenson og nederst

oppløsningen på de avfotograferte sidene er gjort relativt lavoppløslig for at ikke filas samlede størrelse skulle bli for stor. Originalen var av såpass gulnet og utydelig trykk, at ocr-scanning av dette ikke var mulig med de ocr-progr./utstyr som jeg råder over.(RØ)

link til annen gammel bok med innhold med mye av det samme som "vandrer..."

 


 
LINK TIL NESTE DEL    |  nyere språk i denne oversettelsen-link  |

 

cand. jur. Bernt Torstenson

fra "Morgendemringen" )* ( Grunnet 1889 av cand. jur. B. Torstenson)

38.argang Januar 1926

Nr. 1.

"Med cand. jur. B. Torstenson er en av vårt lands største og merkeligste personligheter vandret bort. Torstenson var en ildsjel, der uten betenkelighet og uten tvil gikk helt opp i den sak han hadde skjenket sitt liv. Intet offer var for stort for ham, når det gjaldt å fremme spiritismens sak.

Jeg talte med ham straks efter at han hadde bestemt sig for a reise til den spiritistisk Verdenskongressen som for nogen ar siden blev holdt i Genf. "Det koster en masse penger", sa han, "men det får ikke hjelpe".

Foruten nevnte kongress representerte han også spiritismen for Norge på 2 andre verdenskongresser, nemlig i Danmark og England - alt på egen bekostning. Jeg har hørt sagt at han skal ha ofret 40,000 kroner til spiritismens propaganda.

Torstenson var et hjertegodt menneske, en sjelden sympatisk personlighet. For dem der lærte ham a kjenne og som kunde forstå hans idealistiske syn og hans aldri sviktende tro på at spiritismen var av sannhet, var det i sannhet en åndelig forfriskning a komme til hans hjem og ha en fortrolig samtale med ham. Det var en opplevelse av de få som man aldri glemmer, men som alltid danner de strålende lyspunkter i ens liv.

I sin bok "Spiritismen i sine grundtræk" skriver Chr. Brinch, Danmark, om Torstenson følgende: "Blandt dens pionerer i Norden inntar nordmannen cand. jur. B. Torstenson en meget fremragende plass. På det tidspunkt da spiritismen var almindelig gjenstand for hån, latter og forfølgelse påbegynte han utgivelsen av "Morgendemringen" (1886), det første nevneverdige spiritistiske tidsskrift i Norden ; og litt senere begynte han a oversette og utgi tallrike større og mindre spiritistiske hovedverker, deriblandt flere av Kardecs.

Ved foredrag, ledelse av foreninger, dagbladsartikler etc., har Torstenson vært sakens store banebryter, ikke bare i Norge, men også i Danmark og Sverige

Blant bøkene som ble oversatt til norsk, av B. Torstenson og hans medhjelpere kan vi nevne:

"en vandrer i åndeverdenerne"    |   (nyere språk i denne oversettelsen, m. passende bilder)

"Aandenes Bog" ov.: Marie Gruben/1893

"Mediernes Bog" ov.: Sigurd Trier/1904/Utgitt i Danmark

"Genesis - Miraklene og forutsigelserne" ov.: B. Torstenson/utgitt av han selv.

"Himmel og helvede" ov.: B. Torstenson/1888/ utgitt av han selv.

"Spiritismen i sinn enkle uttrykk" ov.: B. Torstenson/1889/ utgitt av han selv.

"Hva er spiritismen eller Aandelæren" - 1863 - utgitt i Danmark.

"Troens og Fornuftens Overensstemmelse" ov.: B. Torstenson/1887/utgitt av han selv.

"Vender den døde tilbage?" - En samling af erfaringer i Spiritismen- Forfatter: en prest i den anglikanske kirke- ov.: Leonhard- utgitt av han selv.

3.- Bernt Torstenson desinkarnerte, antar vi, i januar 1926, han etterlot seg flere ferdige tekster for å publisere i "Morgendemringen". Han skrev blant annet om den Spiritistisk Kongress av 1925 som han deltok i.

Han levde i Oslo og hadde sitt kontor på Rodeløkka. Her desinkarnerte han etter 40 år i virke for den spiritistiske lærdommen.

Rapport om utviklingen og stillingen til Spiritismen i Norge i 1889:

Slik forteller den daværende sekretæren for Den spiritistiske Samfunnet i Christiania, Carl Sjøstedet i august 1889 til den Internasjonale Kongressen i Paris. Rapporten ble sendt til oss i 1998 , og finnes i arkiven til Union Spirite Française et Francophone.

Den første impuls til spiritismen, her, kom fra utlandet; det var besøk av medium Henry Slade til Christiania i løpet av sommeren 1886.Før dette var det bare kjent av noen få personer som praktiserte det på en ganske eksklusiv måte for å få det til å vinne terreng (få fast grunn under føttene).

Møtene med M. Slade ble fulgt av en skrivekrig ved flere avis og fra vårt side fra foreningens leder, jus professor B. Torstenson. Som følge av dette, ble det etablert flere krets for å utvikle mediumiteten.

Endelig ,en del interesserte tok initiativet til en general forsamling den 9 januar 1888, for å drøfte spiritismens betydning. Den dagen ble dannet "Det norske spiritistiske Samfund" grunnlagt av deltakere på møte.

Det første året, fikk Samfunnet en ganske beskjeden fremgang og dets eksistens ble ubemerket. Til tross for dette, ble det holdt ukentlige møter og i disse møter var det ofte skriftlig mediumiske kommunikasjon av en vis verdi.

Vi fikk besøk av en mediumet Miss Fay, godt kjent for sine erfaringer med den engelske professoren M. William Crookes. Hun deltok i mange offentlige møter som fikk hyppige gjester og som ga mye å tenke på. Det var mange som ønsket å vite mer om disse såkalte "overnaturlige" fenomener . Noe som kunne forklares fordi det var stor forespørsel om bøker på de to spiritualistiske biblioteker i vår by.

Gruppen vår hadde sine regelmessige møter og vi bestemte oss for å ha offentlige foredrag om spiritismen. I løpet av siste vinteren har vi hatt ca. tretti utmerkede foredrag hvor vi tok opp spiritismen fra forskjellige synsvinkler.

Ofte ble disse foredragene fulgt av en engasjert meningsutveksling om disse temaer fra en etterhvert mer og mer tallrike publikum. På denne måten, medlemstallet steg til hundre og spiritismen hadde stor suksess selv i de mer ortodokse regioner. Såfremt de sekteriske har angrepet oss og gjort motstand mot oss , gleder vi oss tross dette fordi vi vet at uten motstand ingen seiring.

Vi er blitt offentlig angrepet av presten Morsenson, en fanatiker som prøvde å vise at ateismen kommer på grunn av spiritismen, at vi har en avtale med "Deres Majestet Satan" personlig osv, osv. Han er blitt bekjempet offentlig, foran en tallrike auditorium, av lederen vårt, B. Torstenson, som visste hvordan det å kritisere noe man ikke har den minste kjennskap til, er absurd og uverdig for enhver pålitelig forsker.

Vi er forberedt til den steil og fanatisk motstand fra de som eier patenterte doktriner hvor hele visdommen blir redusert til å holde på fanatisme og fordommer. Mens vi vil tale for den gode saken i sannhetens navn og oppføre oss bra ved å være utholdende og oppriktige slik at vi kan lede på en bra måte vår lærdommen ved hjelp av våre usynlige venner.

I den siste tiden opplever vi en voksende anerkjennelse fra den liberale delen av publikum som på et eller annet måte er opptatt av spiritismen og dette er et faktum som viser en bevegelse blant Åndene på grunn av denne voksende ønske om å studere det ukjente vitenskap.

To private møter er blitt holdt denne vinteren ,under ledelse av M. Matheus Filder, handelsmann fra Gøteborg, kjent mann i de engelske kretser for sine kvaliteter av å være en meget erfaren praktiserende spiritist. I disse møter deltok E.Vingt som medium .Det var både menn og kvinner som fikk sjansen til å oppleve en helhetlig materialisasjon som lyktes.

Deltakere fikk skjelne ut åtte eller ti helt materialiserte ånder. En av dem ble kjent som slekt av en av deltakere; mange av dem utvekslet håndtrykk med de personer som satt nærmeste, de gjorde tegn med hendene eller banket med føttene. Ingen av dem kunne snakke.

En detaljert rapport om dette kom i vår månedlig magasinet "Morgendemringen" og i en av våre to aviser, den mest lest og som har to tusen abonnenter.

Den engelske magasinet "The Medium and daybeak" fra 29 mars 1889 inneholder en brevveksling fra M.Matheus Fidler om dette stoffet. Disse møter som hadde en særegen egenskap ble kjent og drøftet overalt og de har bidratt til utvikling av vår sak på grunn av sin uimotsigelige og troverdig bevis .

Mange kretser er blitt til i byen vår, med det målet å få frem materialisere fenomener; med denne lille erfaring som vi har hatt til nå har vi håp om å lykkes med ved å jobbe med forståelse og tålmodighet.

Det finnes mange private kretser, ofte familie sammenkomster rundt vårt Samfunn og deres medlemmer er ikke selvstendige nok til å uttrykke sine overbevisninger offentlige. I påvente av positive resultater og særlig til det offentlig godkjennelse av vår sublime lære før å innrette seg endelig under vår fane.

Vi kjenner mange kretser som prøver å utvikle sine mediumiske evner, men, vi vet lite om hvordan de gjør det til at vi kan stole på dem. Det er bare gjennom noen gode psykografiske mediumer og tre eller fire psykofoniske mediumer som vi ofte får verdifulle budskaper.

Vår åndelig veilederen, den intelligensen som i de siste årene har vært veiviseren for arbeidet vårt til å utvikle spiritismen ,som har visst oss sin iver og sin omsorg heter Wilmer; den er fransk og døde i Paris i 1872.

Under beskyttelse av den Allmektige, sender vi, takknemligheten vårt til denne høye ånden. Vi vil også gi uttrykk for glede for den muligheten til å sende denne utredningen om spiritismen i Norge til den internasjonale spiritistisk Råd i Paris .

Christiania, august 1889

Carl Sjøstedt,

sekretær


)*

Morgendæmringen: tidsskrift for spiritistiske studier var et norsk spiritistisk tidsskrift utgitt mellom 1889 og 1927.

Bladet omtalte seg selv som et «Tidsskrift for Spiritistiske Studier, Psychologie, Somnambulisme, dyrisk Magnetisme, Tankelæsning etc.»

Tidsskriftet ble grunnlagt av cand. jur. Bernt Torstenson. I nekrologen over Torstenson i samme tidsskrift skrev Hans Kulbund: –Blandt dens pionerer i Norden inntar nordmannen cand. jur. B. Torstenson en meget fremragende plass. På det tidspunkt da spiritismen var almindelig gjenstand for hån, latter og forfølgelse påbegynte han utgivelsen av Morgendæmringen, det første nevneverdige spiritistiske tidsskrift i Norden; og litt senere begynte han å oversette og utgi tallrike større og mindre spiritistiske hovedverker, deriblant flere av Kardecs.

(http://spiritism-norge.webs.com/biografier.htm )

EN VANDRER I ÅNDEVERDENERNE - er oversatt og utgitt av  cand. jur. Bernt Torstenson og muligvis brukte den danske oversetter av denne under, nettopp Torstensons oversettelse som grunnlag- da det jo er ganske minimalt som skiller de to språk, slik de var for hundre år siden.

dansk pdf -udgave - fra 1942 av samme bok av Franchezzo/ via A.Farnese

Kardec's bøker på engelsk kan forøvrig gratis downloades fra http://www.innerenlightenment.com/e-Books.html

 

******

litt mer om:

Bernt Christian Svedrup Torstenson -

kopi fra http://m.spiritusomni.com/upload/Bernt%20Christian%20Svedrup%20Torstensons%20minnetale.pdf

født 1846, død 1925.
Døden har i de seneste aar gjort rik høst ikke blot blandt vort selskaps styremedlemmer, men ogsaa blant dets æresmedlemmer.
Blant disse sidste var den nylig avdøde cand. Jur. B. Torstenson, den mand til hvem Norsk Selskap for Psykisk Forskning stod i den allerstørste taknemlighetsgjæld, fordi han skjønt selv overbevist og troende spiritist i virkeligheten er grundlæggeren av vort selskap. I
1917 mottok nemlig Torstenson fra en giver, som ønsket sin anonymitet bevaret, en større sum penge til anvendelse i spiritismens tjeneste. Istedenfor nu selv at anvende dette store
beløp til utbredelse av spiritismen, som for Torstenson var en hjertesak og hans kjæreste livsoppgave, utvirket han med enestaaende selvfornægtelse, at 30000 kroner uten betingelser blev stillet til disposition til grundlæggelse av et norsk selskap for psykisk forskning til rent videnskabelige undersøkelse av de psykiske fænomener og til utbredelse av kjendskap t
il disse fænomener blandt den store almenhet. Uten denne storsindede gave vilde vort selskap ikke kunne være oprettet.


Straks efter sin stiftelse gav da ogsaa selskapet et utryk for sin taknemlighet ved at utnævne Torstenson til sit første æresmedlem.

B. Torstenson var født 6. juli 1846 i Stavanger som søn av sorenskriver B. Chr. SV.
Torstenson og hustru Ester f. Middelthon. Han blev student i 1866 og tok i 1871 den juridiske embedseksamen. Efter et halvt aars ophold i utlandet, var han et halvt aar sorenskriverfuldmægtig, hvorefter han nedsatte sig som overretssak fører i Skien.

Kort tid derefter mottok han imidlertid en post i revisjonsdepartementet, hvor han var i 18 aar.
I 1895 fratraadte han sin tjeneste i departementet og overtok sin far gaard i Skien,
hvor han blev boende til sin død 26. september 1925.

Dette er de rent ydre omrids av Torstensons levnedsløp.
I sin hustru Laura f. Eckersberg, som han for nogen aar siden hadde den sorg at miste, fandt han en intelligent og aandelig samstemt livsledsagerinde, og levet som privatmand et lykkelig familieliv.


Allerede i 1870 aarene var Torstenson særlig gjennom studium av den berømte franske
spiritist Allan Kardec’s (pseudonym for H. D. Rivail) verker blit sterkt interessert for
spiritismen. Sammen med den nu forlængst avdøde sproglærer Storjohann søkte han saa at
skaffe den indtil da hos os ukjende bevægelse indgang i vort land. I over 40 aar har
Torstenson staat som spiritismens fornemste forkjæmper i Norge. Med ubøielig mot
og den største offervillighet kjæmpet han for sin sak og var særlig fra først av utsat for megen fordom og miskjendelse.


Saa tidlig som i 1889 startet han «Morgendæmringen», det første og eneste spiritistiske
tidsskrift i vort land, og dette blad har han i alle de forløpne 36 aa redigert og utgit alene.
Samtidig var han ogsaa virksom som oversætter av franske, tyske og engelske spiritistiske
arbeider, som han selv utgav. Desuten reiste han oftere rundt og holdt foredrag om
spiritismen mest i Norge, men han har ogsaa været paa foredragsturne i Danmark. Nævnes maa
at han ved flere leiligheter har skrevet til bekjæmpelse av vivisektionen, og at han til
like optraadte som en motstander av vaksinationen.


Som menneske var Torstenson elskværdig og hjertevindende, og han stillet med
fuldkommen uegennyttighet sit liv helt i sine ideers tjeneste. Han fik da ogsaa i fuldt maal prøve den motgang som møter dem, der kjæmper for nye og uforstaatte tanker. Hans
overbevisning om spiritismens sandhet, baade hvad selve kjedsgjerningene, fænomenernes
realitet, angaar, og om denne bevægelses religiøse betydning, var fast og urokkelig og var
hos ham blit til en levende tro og forkyndelse. Men i motsætning til de allerfleste troende spiritister, som misbilliger eller lar haant om den psykiske forsknings kritiske, efter videnskabelige metoder anstillede prøvelse av de mediumistiske fænomeners natur og oprindelse, vokset hos Torstenson den erkjendelse frem, at i sandhetens (dens religiøse saavel som den videnskabelige sandhets) interesse er det netop de forutsætningsløst og fordomsfrit drevne undersøkelser, som trænges, og som det er av vigtighet at befordre. Og ut fra denne erkjendelse var det, at han paa den smukkeste maate knyttet sit navn til den psykiske forsknings historie i vort land ved selv at gi avkald paa den store gave som han skjænket til oprettelsen av vort norske selskap for psykisk forskning.


Til hans begravelse som fandt sted i Skien, møtte som medlem av og repræsentant for vort
selskaps styre frøken Dagny Kristensen og nedla en krans paa hans baare med følgende
ord:
«Fra Norsk Selskap for Psykisk Forskning skal jeg som medlem av styret lægge denne krans
paa kandidat Torstensons baare med en varm tak for, hvad han har gjort for selskapet.
Alle vi, som her er tilstede,vet, at han var en troende mand. Men for hans noble, fordomsfri syn stod det klart, at troens sandhet lider ikke skibbrud mot videnskapens sandhet; tvertom, naar videnskapen naar længst, peker den ut over sig selv, peker paa de veie, som den selv ikke kan gaa.

–I tillit hertil, i fuld tryghet indbød han videnskapen paa sine enemerker, sikker
paa at det aldrig vilde krænke hans tro. Ved hans hjælp blev Norsk Selskap for Psykisk
Forskning stiftet, og hans navn vil der altid mindes med den dypeste taknemlighet».

Oskar Jæger
 

se ellers

http://m.spiritusomni.com/Spiritismen-i-Norden.html