ET OPTIMSITISK LIVSSYN

Hvor finnes bøkene/ litteraturen?

MARTINUS CENTER

www-forum's

SEKUNDÆR-LITTERATUR

aktiviteter i Norge


MARTINUS KOSMOLOGI
En logisk livsforklaring som
gir et optimistisk livssyn
 

 


LISTE OVER MARTINUS´ VERKER
(Ingen av disse bøkene er for tiden utgitt på norsk).Livets Bog 1: En innledning til verket og samtidig den mest opplysende introduksjon til Martinus Kosmologi. Av innholdet: Fortale - Verdenssituasjonen - Det guddommelige skaperprinsipp - Den nye verdensimpuls - Et internasjonalt verdensrike under skapelse - Jordmenneskehetens mottakelighet for den nye verdensimpuls - Fra dyr til menneske - Verdensaltets grunnenergier - Grunnenergiene og tilværelsesplanene - Utvikling. Åtte symbolplansjer med forklaringer. 260 s.

Livets Bog 2: Kosmisk kjemi - Loven for stoffenes reaksjon - Kosmisk kjemi er det samme som "skjebnevitenskap". "Noe som er" eller jeget bak energiene. - Stoffene og jegets frie vilje - Jegets evige kraftkilder - Jeget, døden og den fysiske kropp - Underbevisstheten, skjebneelementet, talentkjerner, overbevisstheten - Innvikling og utvikling - Søvnen og dens natur - Grunnenergienes kombinasjon - Tankeklimaer - Kosmisk bevissthet - Begjæret som fundament for alt bevissthetsliv - Urbegjæret og moderenergien. 320 s.

Livets Bog 3: Kretsløpsprinsippet - Livsmysteriets løsning - Livsytringsfasitter - Mentale perspektivforhold - Udødelighet - Gjenfødsel og reinkarnasjon - Livssubstanser - Det faste punkt og bevegelsen - Seksualitet - Den maskuline og den feminine pol - "Syndenes forlatelse" - Kunsten å skape en lykkelig skjebne - Lidelsen er et uferdig stadium i en skapelsesprosess - "Syndefallet" - Tallsystemets kosmiske betydning. 380 s.

Livets Bog 4: Det evige liv - Det levende vesen - Nuet og evigheten - Tid, rom, størrelse og avstand - Hvem er vår neste? - Nestekjærlighet og seksualisme - Verdensgjenløsningsprinsippet - Symbolikken i beretningen om Adam og Eva - Ekteskapet - Planten forvandles til dyr - Forelskelse - Det gamle og nye testamente - Nasjonalismens undergang - Det ekte og det falske forretningsprinsipp - Kommunisme og demokrati - Politikk er omdannet religiøsitet. 380 s.

Livets Bog 5: Den høyeste ild - Den seksuelle polforvandling - Halvkjønn og helkjønn - Hvorfor religionene ikke kan frelse menneskeheten - Jesu liv og fremtreden -"Kristi gjenkomst" - Dyret blir menneske - Ekteskapet og nestekjærligheten - Ekteskapets degenerasjon - Ulykkelig kjærlighet - Seksuelle avsporinger - "Den store fødsel" er det kosmiske kretsløps alfa og omega. 260 s.

Livets Bog 6: Guds rike eller livets eventyr - Logikk - Loven for skapelse - Kosmisk bevissthet er det samme som "Den hellige ånd" - Bønn og meditasjon - Mikro- mellom- og makrokosmos - Verdensaltet er et levende vesen, Guddommen - Alle naturens detaljer er "bokstaver", "ord" og "setninger" i et "språk" - Guddommens jeg og " gudesønnens" jeg er det primære i tilværelsen - Alt er såre godt - Intuisjon og kosmiske glimt - Vesenets frie vilje - Tankekraft og livskraft - Elektrisitet og ånd - Bevegelsens innerste årsak. 304 s.

Livets Bog 7: Den kosmiske verdensmoral - Hva som ligger til grunn for evnen til å tilgi - Den fysiske tilværelses nødvendighet - "Det ubehagelige gode" og "det behagelige gode" - Kjærligheten er en fornemmelse av den samhørighet som vesenene utgjør med alle andre levende vesener - De kosmiske analyser og nestekjærligheten. Etterskrift. 200 s.

Det Evige Verdensbillede 1-4: For å anskueliggjøre de kosmiske prinsipper som naturen og vår egen tilværelse bygger på, har Martinus skapt en rekke billedsymboler som forestiller kart over den kosmiske virkelighet. D.E.V. inneholder Martinus´ symbolmateriale med utførlige forklaringer.

Første del av D.E.V. inneholder 16 symboler, de fleste i farver, med forklaringer: Guds ånd over vannene - Verdensgjenløsningsprinsippet - Intoleranse - Veien mot lyset - Kosmisk bevisstløshet - Det levende vesen, 1 - Livsenhetsprinsippet - Det guddommelige noe, X 1 - Det levende vesens skaperevne, X2 - Det skapte, X3 - Det evige verdensbilde - Grunnenergienes kombinasjon - Den evige verdensplan - De kosmiske spiralkretsløp, 1 - Loven for bevegelse - Evighetslegemet. 112 s.

Logik: I denne boken introduserer Martinus mange av de tankene som forklares mer dyptgående i hovedverket Livets Bog. Hensikten med boken Logik er at vi med utgangspunkt i våre egne erfaringer skal lære å tenke logisk, det vil si i samklang med naturen, med kjærligheten og livet, og forstå at "alt er såre godt". 320 s.


Småbøker:
1. Menneskehetens skjebne
2. Påske
3. Hva er sannhet?
4. Omkring min misjons fødsel
5. Den ideelle føde
6. Blader av Guds billedbok - Pinseglans over livet
7. Den lengst levende avgud
8. Menneskeheten og verdensbildet
9. Mellom to verdensepoker
10. Kosmisk bevissthet - Mental suverenitet
11. Bønnens mysterium
12. Veien til innvielse - Omkring mine kosmiske analyser - Gavekultur
13. Juleevangeliet
14. Bevissthetens skapelse - Tanker omkring påske - Julelysene
15. Ut av mørket - Et glimt fra verdensgjenløsningen - Getsemane Have
16. Reinkarnasjonsprinsippet - Universets melkeveier - Unaturlig tretthet - Gjennom verdensaltets tomrom
17. Verdensreligion og verdenspolitikk - Jordmenneskets skjebneårsak - Pilatus - Kristus og Barrabas - Hvorfor skal man tilgi sin neste?
18. Livets skjebnespill - Den store fødsel - Primitiv og intellektuell gudsdyrkelse - "Dyrets bilde" og "Guds bilde"
19. Kosmiske glimt - Lavintellektualitet og høyintellektualitet - Det femte bud
20. Meditasjon - På kjærlighetens alter - Menneskeheten ett med Gud
21. Hinsides dødsfrykten - Det psykiske tempel - Døm ikke - Veien, sannheten og livet
22. Livets vei - Mentale fengsler - Den sekundære og den primære oppstandelse
23. De levende veseners udødelighet - åndsvitenskapens nødvendighet - Primitivitet og overtro
24. Kulturens skapelse
25. Veien til paradis
26. Djevelbevissthet og kristusbevissthet - Udødelighet - Guds skapelse av mennesket - Verdenssituasjonen og "Guds bilde"
27. Verdensfredens skapelse - Jeget og evigheten
28. To slags kjærlighet

Samarbeidsstrukturen. - En bok om retningslinjer for samarbeidet. Martinus betraktet denne Strukturen som et nødvendig supplement til verkene.


MARTINUS KOSMOLOGI - ET OPTIMISTISK LIVSSYN

Hvad er Martinus Kosmologi?


Helhedsbeskrivelse af 
tilværelsen 

Martinus’ værk udmærker sig ved at udgøre en logisk under-
bygget helhedsbeskrivelse af tilværelsen – et samlet åndsviden-
skabeligt verdensbillede – som også bærer betegnelsen “Marti-
nus Kosmologi”. Martinus var i kraft af en højtudviklet intuiti-
onsevne i stand til at overskue og analysere den åndelige ver-
den, som ligger bag den kendte fysiske verden. Medens natur-
videnskaben har vist, at forandringer i den fysiske materie er
lovbundne, så påviser Martinus, at der også findes love for
tænkningens, følelseslivets og viljens område, dvs. en form for
psykiske naturlove. Viden om disse psykiske naturlove – eller
livslovene, som han kalder dem – vil gøre det muligt for men-
neskene at få herredømme over deres mentalitet og i takt her-
med skabe et humant verdensrige på jorden.

Martinus ønsker med sine analyser at skabe en åndelig viden-
skab, der som et åbent tilbud til alle sandhedssøgende menne-
sker giver mulighed for – ud fra egen viden og egne erfaringer –
at udforske de grundlæggende forudsætninger for livets eksi-
stens. Studiet af disse kosmiske analyser giver den enkelte et
værdifuldt hjælpemiddel til forståelse af sin egen livssituation
og til den praktiske træning i at udvikle sin personlige moral og
væremåde.


Martinus Kosmologi er ikke en religiøs trosretning, men giver
en logisk baseret forståelse af tilværelsens religiøse dimension.
Denne forståelse kan træde i stedet for den religiøse trosevne,
som er aftagende hos mange af vor tids mennesker.
Som supplement til LIVETS BOG, har han skrevet
værket “Det Evige Verdensbillede” i fire bind, hvori han ved
hjælp af farvelagte symboler og forklarende tekster klarlægger
hovedprincipperne i sin kosmologi. Herudover har han skrevet
en række mindre bøger og et stort antal artikler.

 


Kjenn deg selv
Så lenge vårt eget liv er et mysterium, forblir også verdensgåtene et mysterium. Kosmologien - det vil si en helhetsbeskrivelse av tilværelsen, handler altså om oss selv. Den handler om selve forutsetningene for vår eksistens. Mottoet for dette verdensbildet er:  "Kjenn deg selv, og du kjenner hele verden".

Verdensaltet er et levende vesen
En sentral tanke i Martinus´ syn på verdensaltet er at det lever og tenker. Verdensaltet er en organisk helhet bestående av samarbeidende levende vesener. Til sammen utgjør alle levende vesener ett eneste altomfattende levende vesen. Gjennom religionene har vi lært dette altomfattende levende vesen å kjenne under navnet Gud. Hele tilværelsen, alt liv, utgjør en uatskillelig enhet. Gjennom et lovbundet samspill utvikles gradvis evnen til å leve i fullkommen harmoni med alle. Vi får kosmisk bevissthet. Vi blir "ett med livet". Vi oppfyller livsloven, elsker vår neste som oss selv.

Ingen religion, intet medlemskap
Martinus Kosmologi er ingen religion. Man kan ikke bli medlem av Martinus Kosmologi. Kosmologien beskriver hele tilværelsen, og alt og alle er på forhånd medlemmer av denne helhet. Martinus ønsker ikke å samle en skare blindt troende proselytter omkring sitt arbeide. Han ønsker ikke at vi skal tro på hva han skriver, men at vi ut fra våre personlige erfaringer skal undersøke om det han skriver stemmer overens med virkeligheten.
Martinus dikterer heller ikke noen moral, men påviser hvordan livet selv innskriver en høyere moral i våre hjerter og hjerner. I stedet for en religion ønsker Martinus å skape en åndelig vitenskap. Det er denne åndsvitenskapens oppgave gjennom analyser å påvise grunnforutsetningene for livets eksistens. Sannheten er universell eller kosmisk.

Et kosmisk livssyn
I sitt forfatterskap introduserer Martinus et nytt livssyn, et kosmisk livssyn. Vårt nåværende korte, fysiske jordliv settes inn i en kosmisk utviklingssammenheng. Livet er evig, og for å forstå det må det sees i et uendelighetsperspektiv.

Fra dyr til menneske
Utviklingsmessig sett er vi mennesker høyt utviklede dyr. Dette har lenge vært et velkjent biologisk faktum. Det nye i den evolusjonstanken Martinus har lagt frem er at vi som individer personlig deltar i hele utviklingsprosessen. Vi mennesker er overgangsvesener, delvis dyr og delvis mennesker. Vi er sfinksvesener. Våre selviske anlegg stammer fra kampen for tilværelsen i dyreriket. Her var det en  nødvendighet - en dyd. Men slik er det ikke i dag. I dag truer disse medfødte dyriske anlegg i virkeligheten hele menneskehetens eksistens. I utviklingsforløpet er selviskheten blitt til automatisk anlegg, som - uten at vi er riktig bevisst på det - styrer våre handlinger mot mål som først og fremst tar sikte på egne fordeler. I vår sjel foregår det en kamp mellom vår fortidige dyriske mentalitet og vår gryende menneskelige bevissthet. Vår kosmiske bestemmelse er den å bli borgere i et riktig menneskerike, hvis livsgrunnlag er uselviskheten eller den absolutte nestekjærlighet.

Vi skaper selv vår skjebne
Hvorfor er menneskers skjebne så forskjellige? Hvorfor finnes det så mye lidelse, tilsynelatende uten at vi selv er skyld i det? Så lenge vi er "evighetsblinde", ser vi ikke de dypereliggende skjebneårsaker. Vi er ikke bevisst på at vårt nåværende liv er et ledd i en større plan, ja, er en fortsettelse av en evig igangværende utviklingsprosess. Derfor ser vi ikke at vårt nåværende liv er en følge av vår egen tenke- og handlemåte, liksom vi heller ikke ser at våre tanker og handlinger i dag danner et skjebnemønster som vi kommer til å oppleve i kommende fremtidige liv.
Martinus analyserer livets evighetsstruktur og påviser at døden ikke eksisterer. Det vi ser av livet er redskaper, organismer, og ikke livet selv. Redskapene fornyes stadig vekk, de oppbygges og nedbrytes, men opphavet, livet selv, består evig.
Foruten de fysiske redskaper, har vi også åndelige redskaper. Vi lever i to verdener, en fysisk og en åndelig, men er ennå kun bevisst på den ene, den fysiske. Derfor er vår skjebne et mysterium. I følge Martinus skaper vi imidlertid selv vår skjebne, som er bestemt av hva vi tenker og gjør. Skjebnen, fremtiden, ligger i våre hender, og i vårt indre finnes de gryende krefter som venter på å bli tatt i bruk.

Meningen med lidelsene
Er det noen mening med lidelsene i verden? Ja, ifølge Martinus har lidelsene en viktig misjon. De forvandler oss og skaper etter hvert anlegg for medfølelse og humanitet. Lidelsene er den ufravikelige konsekvens av å praktisere dyrerikets livslov: "Enhver er seg selv nærmest". Lidelsens vei fører til slutt frem til kosmisk bevissthet, til kjærlighetsbevissthet. Å påføre sine medmennesker lidelse er et uttrykk for uvitenhet om skjebneloven: "Som du sår, skal du høste". Vi vet ikke om hva vi gjør, men da vi høster det vi sår, lærer vi å skjelne mellom godt og ondt. Når vi kan det, gjør vi utelukkende det gode.

Finnes det noen rettferdighet i tilværelsen?
Det er viktig å ha tillit til at det hersker rettferdighet i tilværelsen. Samfunnets lov- og rettsvesen utvikler seg i den retning. Ifølge Martinus garanterer selve verdensordenen, tilværelsens evige lover, at rettferdigheten finner sted i alle livets forhold og tildragelser. Da ingen kan oppleve annet en konsekvensene av sine egne handlinger, kan ingen lide uforskyldt. Det er ikke våre såkalte fiender  som er den dypeste årsak til våre lidelser. De er bare redskaper for tilbakevirkningen av våre tidligere - og noen ganger også i tidligere liv - utløste handlinger. Det "ondes rot" finnes i vårt eget indre. Mennesket er, sier Martinus, sin egen verste, men ukjente fiende nummer 1. Da vi ikke kan oppleve annet enn den lidelse vi har påført andre, begynner vi å ane en høyere rettferdighet bak alt.

Menneskehetens felles fremtidsmål
All utvikling skjer på basis av universelle eller kosmiske lover. Innsikt i disse kosmiske grunnlover gjør det mulig å forutse menneskehetens felles fremtidsmål. Liksom dager og netter, sommer og vinter regelmessig avløser hverandre, så følger også mentalt lys etter mentalt mørke og kjærlighet etter hat. Utviklingens kosmiske mål på jorden er skapelsen av et globalt fredsrike. Utviklingen medfører virkeliggjørelsen av verdens forente stater og skapelsen av et internasjonalt lov- og rettsvesen. I sin kosmologi analyserer Martinus betingelsene for verdensstatens gradvise utvikling. Denne verdensstat kan dog ikke skapes ved noe diktat, men kun gjennom utvikling. Med sitt kosmiske verdensbilde viser Martinus, på basis av logiske analyser, at nestekjærligheten her på jorden er en konsekvens av en lovbunden verdensorden. Nestekjærligheten er en harmonisk forening av intelligens og følelse - en mental tilstand som er i fullkommen harmoni med selve verdensaltets grunntone, som nettopp er kjærligheten.
Nestekjærlighet er derfor ikke bare en skjønn utopi, et fata morgana, men en vitenskapelig realitet. Dette faktum vil sluttelig bringe vår egen bevissthet i fullkommen harmoni med den absolutte virkelighet og forene oss med livet og Guddommen.
 LITTERATUR OM MARTINUS KOSMOLOGI I NORGE

Tanum i Karl Johansgt. 37/41 i Oslo, tel. 22 41 11 00, e-post: karl.johan@tanum.no, har noen få bøker av Martinus samt noe sekundærlitteratur om Martinus Kosmologi.

HARESTUA:
Scanalka, 2743 Harestua, tel. 61 32 31 31, faks: 61 32 36 95.
(Muligens den eneste distributør av Martinus´ samlede verker i Norge).


STEDER I NORDEN HVOR DET BL.A. UNDERVISES ELLER UTGIS INFORMASJON OM MARTINUS KOSMOLOGI

Bøkene utgis av
BORGENS FORLAG,
Valbygårdsvej 33, DK-2500 Valby, Danmark, tel. 00 45 36 15 36 15.

MARTINUS INSTITUT ligger i København og tjener til allmennyttige formål: det bevarer Martinus´ verker uendret, som de foreligger fra hans side, opplyser om disse verkene, gjør dem tilgjengelig for interesserte, herunder ved publisering, oversettelse og undervisning i betryggende form.
Adresse: Mariendalsvej 96, DK- 2000  FREDERIKSBERG, DANMARK, tel. (00 45) 38 34 62 80, faks (00 45) 38 34 61 80,
Internett: www.martinus.dk 
e-post: institut@martinus.dkMARTINUS CENTER, KLINT ble opprettet i 1935 og er siden utvidet flere ganger. Det kan huse ca. 200 kursdeltakere om gangen i leiligheter, værelser, små tømmerhus eller på campingplass. I senteret foregår undervisningen ved foredrag, studiegrupper og kurser, og utleien skjer ukevis. Det undervises både vår, sommer og høst, men senteret har størst aktivitet om sommeren. - Det er mange frivillige, ulønnede medarbeidere som hjelper til på senteret med ulike praktiske oppgaver. Deres innsats har vært en betingelsesløs gave i takknemlighet over den inspirasjon Martinus´ analyser er i deres liv. Uten denne innstillingen ville det ikke vært mulig å opprettholde senteret og å ta vare på den gode atmosfæren.

Det er arbeidsuke to ganger om året: i påske- og vinterferien. Senteret besøkes hovedsakelig av kursdeltakere fra Norden, men det holdes hvert år et internasjonalt kurs, bl.a. på engelsk. Senteret har også studiegrupper og undervisning på det internasjonale språket esperanto.
Adresse: Klintvej 69, KLINT, DK-4500 NYKØBING SJÆLLAND, DANMARK, tel. (00 45) 59 30 62 80, (00 45) 59 30 62 81. Opplysning også på tel. (00 45) 38 34 62 80.
MARTINUS CENTER VARNHEM, mellom Skara og Skövde - syd for Vänern i Sverige, har hittil arrangert 4 ukers kurs om sommeren i Martinus Kosmologi - med foredrag og studiegrupper.
Opplysninger fås på tel./faks (00 46) 30 14 40 46.
Adresse: Stiftelsen Ny Kultur, Kosmosgården, Skarke, Kosmos, SE-5532 73
VARNHEM, SVERIGE.
Internett: www.nykultur.nu

MARTINUS CENTER SOLSÖKEHEM, i sydlige Dalarne i Sverige, gir også kurser i Martinus Kosmologi og drives av Solveig Langkilde og Sören Grind.
Adresse: Väsmansvägen 23, SE-770 12 SUNNANSJÖ, SVERIGE, tel. (00 46) 240-91685, faks (00 46) 240-91485.
Internett: "Martinus Center Solsökehem"
e-post: solsokehem@ebox.tninet.se


KOSMOLOGISKT FORUM, kontaktorgan  for Martinus Kosmologi  i Sverige, v/ Henrik Sundström, Bågvägen 26, SE-132 37 Saltsjö-Boo, tel. (00 46) 8-58 59 24 22 (a), (00 46) 8-74 790 55 (h), faks (00 46) 8-74 782 99.
   e-post: henrik.sundstroem@swipnet.se

MARTINUS FORUM, dansk forum hvor du kan føre samtaler og stille spørsmål om Martinus Kosmologi.
Internett: www.martinusforum.dk

INTERNETT STUDIEGRUPPE I MARTINUS KOSMOLOGI
Diskusjon via e-post, skandinavisk studiegruppe med løpende dialog med det mål å oppnå en dypere forståelse av det kosmiske verdensbilde og å støtte hverandre i å forstå livet og hverdagens utfordringer med kosmologien som bakgrunn. Gruppens dialog foregår via e-post som sendes til alle deltakere via en mailserver. Kontakt Torben Svendsen: torsven@vip.cybercity.dk

TREDJE TESTAMENTET - Bibelns fortsättning
Denne svenske hjemmesiden legger vekt på å formidle Martinus´verdensbilde eller åndsvitenskap under begrepet "Det tredje testamente" da Martinus´ verker blir presentert under dette. Hjemmesiden har også et aktivt diskusjonsforum.
Hjemmeside/webside på internett: www.tredjetestamentet.se
Den er også oversatt til dansk: www.det-tredie-testamente.dk

MARTINUSGUIDEN
Dette er et dansk servicetilbud for kosmologi-interesserte.
Internett: www.martinusguiden.dk
ÅNDELIG VITENSKAPELIG FORUM (svensk diskusjonsforum) med utgangspunkt fra "Tredje Testamentet". Mulighet for å "chatte" (prate) på internett. Interesserte snakker om emner relatert til livets gåter. Man kan snakke direkte med andre og legge igjen tanker i forumet for senere å få respons.
Internett: http://upplysning.just.nu  e-post: upplysning@telia.com

Det danske tidsskriftet KOSMOS utgis av Fonden Martinus Institut. Det kom ut første gang i 1933, og kommer nå ut månedlig. Det inneholder artikler av Martinus og mange andre forfattere og tilsikter å forbinde kosmologien med hverdagens virkelighet. Det gis videre opplysninger om undervisningen på instituttet og ved Martinus Center. Tidsskriftet er kontaktorgan for interesserte i Martinus Kosmologi.
Adresse, tel. faks, e-post og internett-adresse er det sammen som til Martinus Institut.

Tidsskriftet Den Ny VerdensIMPULS har til hensikt å orientere om det revolusjonerende virkelighetssyn som Martinus gjennom sitt lange forfatterskap la frem i sin kosmologi. Det belyser fenomener innenfor vitenskap og "spiritualitet", og har også bokanmeldelser. Det kommer ut 4 ganger i året.

Ovennevnte tidsskrift utgis av KOSMOLOGISK INFORMATION som er et bokforlag med spesialitet innenfor sekundær-litteratur i forbindelse med Martinus´ verdensbilde.
Adresse: Klintvej 104, DK-4500 NYKØBING SJÆLLAND, DANMARK, tel/faks (00 45) 59 30 52 72.
Internett: k-i.homepage.dk   e-post: kos-info@worldonline.dk

Esperanto-tidsskriftet KOSMOS er ingen oversettelse av det danske KOSMOS, men et selvstendig tidsskrift, og kommer for tiden ut to ganger i året. Det utgis av Fonden Martinus Institut.


SEKUNDÆR-LITTERATUR OM MARTINUS KOSMOLOGI

FARVERNES METAFYSIKK - (KOSMISK FARVELÆRE) - av Ole Ingolf Jensen, Gads Forlag, 335 s., ca. 300 Nkr. (juli 2001 i Oslo) . ISBN 87-12-02813-4. Forfatteren er Her presenterer forfatteren vitenskapens og åndsvitenskapens syn på farver. Teosofiens og antroposofiens synsvinkel blir satt i relasjon til Martinus´ kosmiske analyser. Farvene har ikke noen farve i seg selv, og eksisterer derfor ikke utenfor oss, men er en del av vår bevissthet, i følge forfatteren. Kosmisk farvelære viser til at den avspeiler vår åndelig struktur, men også hele verdensaltets struktur. Her settes farvene i sentrum som en del av oss selv og vår livsopplevelse. Boken er oppdelt i 7 deler: 1. Fysiske farver, 2. Farvenes kosmiske analyse, 3. Farver som sjelelig opplevelse, 4. Psykiske farver, 5. Sjelelige farver, 6. Åndelige farver, 7. Farvene i de høyere åndelige verdener.
Boken nevnes som en fortsettelse av Goethe´s og Kandinsky´ farvelærer.

SOL & MÅNE, av Per Bruus-Jensen, Nordisk Impuls, 108 s. Ca. 200 Nkr.
Skildrer glimt av 10 års nærkontakt med Martinus, som forfatteren traff i 1957 og i årene frem til 1968 daglig mottok undervisning hos. - Undervisningen hos Martinus formet seg som utveksling av spørsmål og svar mellom lærer og elev. - Boken gir noen eksempler på slike "samtaler" og tegner samtidig et bilde av Martinus som menneske, mysytiker, lærer og personlighet. - Resultatet av kontakten med Martinus er blitt et livslangt engasjement i utbredelsen av kjennskapet til hans arbeid, bl.a. representerer ved et betydelig forfatterskap.

SEKUNDÆR-LITTERATUR OVERSATT TIL NORSK

KOSMISK LIVSSYN - Martinus og hans verdensbilde av svensken Nils Kalen. Denne lille boken gir et godt overblikk over Martinus Kosmologi og er derfor godt egnet som en innføring til videre fordypelse av Martinus´ verker. foreløpig utsolgt på norsk - muligvis tilgjengelig på dansk.


MARTINUS KOSMOLOGI - en introduksjon.  16 s. Presenterer bl.a. to symboler og artiklene "Det kosmiske verdensbilde i lommeformat" og "Reinkarnasjons-prinsippet" av Martinus. Henv. Bjørn K. Øyen,

FØLSOM LOGIKK - av Søren Olsen, oversatt av Ellen Nordahl, Vestalinne Forlag, tel. 22 22 79 34. 212 s. Boken kan også kjøpes i bokhandelen.
Forfatteren forsøker å bygge bro fra et naturvitenskapelig til et åndsvitenskapelig livssyn, og tar opp vår personlige utviklingsvei.

se link for omtale av boken: http://vestalinne.no/
mail til forfatteren:  Soeren.Olsen@kemi.kvl.dk

 Vitenskapen har vist at forandringer i den fysiske materien  er lovbundne. Den danske forfatteren Martinus (1890-1981) viser at det også finnes lover for tenkningen. Viten om disse psykiske naturlovene vil gjøre det mulig for det jordiske menneske å få herredømme over dets mentalitet og skape et kjærlighetens kultursamfunn som omfatter alt liv på jorden.

Martinus har beskrevet dette i sitt forfatterskap som består av hovedverket Livets Bog 1-7, Det Evige Verdensbillede 1-4 (sistnevnte med fargelagte symboler som viser åndelige kart over tilværelsens lover) og mange andre bøker om forskjellige emner. Han har også holdt en rekke foredrag - mange av dem er offentliggjort.

Som 30-åring gjennomgikk Martinus en dyptgående innvielse som åpnet for permanent kosmisk bevissthet - han så inn i det levende universets allkjærlighet og logikk og fikk innsikt i hvordan verdensaltet hviler på helt bestemte, urokkelige kosmiske lover og prinsipper. - Han så bl.a. hvordan hvert enkelt levende vesen gjennom liv etter liv samler erfaringer og som følge av dette utvikles mot stadig høyere tilværelsesplan. Før denne opplevelsen var han relativt ubelest, men resten av livet hadde han direkte kontakt med både kunnskap og visdom gjennom sin kosmiske bevissthet.

Vi lever i en tid med prøvelser og utfordringer, og mange føler utrygghet pga. store forandringer - i seg selv og i omgivelsene. Men på bakgrunn av lidelseserfaringene i kampen for tilværelsen, utvikles etter hvert en balanse mellom en høyere intelligens- og  følelsesevne. Veksten og harmonien mellom disse evnene åpner for større kontakt med intuisjonen. I overgangsfasen mellom dyreriket og "det ferdig utviklede menneskeriket" lever vi, i følge Martinus, med to motsatte moralske leveregler. I midten av dyreriket kulminerer det drepende prinsipp med "enhver er seg selv nærmest". I fremtidens fullkomne menneskerike vil nestekjærligheten med "enhver er sin neste nærmest" kulminere. Denne overgangen, som vi jordmennesker - sårede flyktninger mellom to riker - befinner oss i, beskriver Martinus som fødselsveene til dette menneskeriket. Og en slik prosess går jo ikke smertefritt. Men midt i denne forvandlingen er det også stadig sterkere "lyskrefter" som trenger seg frem hos mange mennesker. Vi ser en økende interesse for eksistensielle spørsmål, vitenskap og kunst, kommunikasjon og samarbeid på tvers av landegrensene, menneskerettigheter og ikke minst en voksende kjærlighet for våre dyr - for å nevne noe.

Hele forfatterskapet presenteres under navnet Det tredje testamente, som er basert på en logisk begrunnet åndsvitenskap. - Dette skiller seg fra Det gamle- og Det nye testamente´s trosbaserte livssyn.

Ingen skal føle seg bundet av noe annet enn sin egen oppfattelse. For Martinus henvender seg kun til dem som ser analysene hans som en særlig inspirasjonskilde. Derfor ønsket Martinus selv ingen foreningsdannelse eller medlemskap rundt sitt forfatterskap..


Vi setter stor pris på evt. bidrag til portoutgifter og annet info-arbeid på postgirokonto 0540.37.18477, fra de som støtter vårt arbeid.

Vi håper dere får mye nytte av glede av disse aktivitetene!

Vennlig hilsen
Info-gruppen for Martinus Kosmologi,

Bjørn K. Øyen, tel. 22 55 74 08, e-post:
Rune Øverby, tel. 62 58 08 86, e-post: runeespaAlfakrøllGmail.com