Fra stk.123 i LIVETS BOG 1 - om de mest mottagelige mennesker for den nye verdensimpuls.

 

Første kategori i gruppe A. Af de nævnte seks kategorier vil de tre første, som før nævnt, udgøre gruppe A og bestå af sådanne væsener, der alle uden undtagelse mere eller mindre er vokset fra den gamle verdensimpuls. Som henhørende under den første af de tre nævnte kategorier vil igen være at forstå sådanne væsener, hvis udvikling er foregået på den måde, at deres følelse og intelligens står i nogenlunde jævnbyrdigt forhold og derfor gensidigt regulerer hinanden. Sådanne væsener vil derfor altid fremtræde med en sund ligevægt i bevidsthedslivet, idet deres følelsesliv aldrig vil komme til noget overdrevent eller uligevægtigt udbrud på grund af, at deres intelligens- eller fornuftsevne netop er så stærk, at den altid vil være til stede som en beherskende eller regulerende faktor, ligesom de intelligensmæssigt eller teoretisk heller aldrig kan komme for langt ud i det unaturlige eller fantastiske, idet deres følelsessans da vil være stærk nok til at ophæve sådanne tendenser.

Da følelseslivet i stor udstrækning hos disse væsener er udrenset fra grovere eller lavere tendenser eller lidenskaber, og dette rene følelsesliv igen, som nævnt, regulerer samtlige væseners intelligensliv eller værner dette mod at komme ud i fantastiske hypoteser eller teorier, vil enhver form af disse væseners manifestation af intelligens eller fornuft være identisk med "visdom". Og da deres udviklede følelsesliv igen ikke kan komme til udbrud uden at være reguleret af denne visdom, vil enhver form for manifestation af følelse hos de samme væsener kun kunne eksistere som "kærlighed". Visdom vil nemlig i følge kosmiske analyser, som her er skitseret, kun kunne udgøres af ren intelligens reguleret af ren følelse og kærlighed, af ren følelse reguleret af visdom. For de mest udviklede af omtalte væsener vil det almengældende i deres manifestationer således være visdom og kærlighed. I stor udstrækning er disse væsener altså vokset ud af de almindelige jordmenneskelige begær og drifter såsom: ærgerrighed, hovmod, misundelse, jalousi samt forelskelse og giftermål, og befinder sig i en udviklingszone, som senere i Livets Bog bliver belyst under begrebet "ufrugtbarhedens zone", hvor deres seksuel- eller forplantningskræfter bliver forvandlet og tilpasset til at kunne tages i en højere bevidsthedsforms tjeneste.

Det må naturligvis også betragtes som en selvfølge, at disse væsener ikke er befængte med laster, såsom nydelse af tobak, alkohol eller andre narkotiske og for deres legemskultur nedbrydende midler, ligesom kødspisning eller indtagelse af ernæring, fremskaffet ved andre animalske væseners død og lemlæstelse, for samtlige væsener udgør et forlængst tilbagelagt eller forladt udviklingsstadium. Ja det kan endog videre fremhæves, at enkelte af de nævnte væsener allerede har oplevet nogle af "forløbersymptomerne til den store fødsel", har fået delvis "kosmisk bevidsthed" og fremtræder således som halv- eller delvis indviede væsener og vil i de nærmeste kommende jordliv møde den fundamentale oplevelse af den store fødsel, der i fuld udstrækning vil gøre dem til "ét med vejen, sandheden og livet".

Indtil da må disse væsener jo endnu få deres lys fra bøger, fra de såkaldte "visdommens mestre" og fra verdensgenløserne. Væsenerne af første kategori, hvis plads i udviklingen egentlig kan betegnes som "den store fødsels forgård", er ikke talrige, men kan dog træffes i alle fem verdensdele. I kraft af deres fremragende udvikling og befriet fra ærgerrighed og unødvendige materielle fordringer repræsenterer de en meget ubemærket, stille og beskeden, ja undertiden helt tilbagetrukken tilværelse. Dette gælder navnlig for østens vedkommende, hvor disse væsener undertiden har trukket sig helt tilbage og hyppigst kan findes blandt munke og vismænd i stille klostre eller som eremitter i bjergene, overalt ofrende sig for eller værende til gavn og glæde for mennesker og dyr, der kommer deres opholdssted forbi. I vesten lever væsenerne af første kategori derimod lige så godt i storbyernes tummel og larm som på det åbne land. I henhold til deres fremragende udvikling er deres materialisme af en så ringe og kraftesløs natur, at de ikke i noget tilfælde er særligt egnet til at beklæde fremragende overordnede stillinger i materielle foretagender, og vi finder dem derfor oftest kun indenfor de underordnede funktionærers rækker i små beskedne stillinger, såsom: assistenter, håndværkssvende, bude og arbejdsmænd etc.


link til en side som omtaler en slik østlig viskmann av denne kategori - der denne rematerialiserer seg etter sin "død" og gir en meget interessant forklaring om sin oppgave på andre siden  og hvordan "livet der" fungerer og strukturen av de overfysisks plan | samme i lyd-mp3

link til skjema i word over mottageligheten for den nye v-impuls- gruppe A- de som ikke lenger er inspirert av den gamle tros-impuls (PS- dette er ikke laget av M selv, men UTFRA HANS BØKER)

link til skjema over mottageligheten for den nye v-impuls- gruppe B- de som ENDA ER inspirert av den gamle tros-impuls (PS- dette er ikke laget av M selv, men UTFRA HANS BØKER)


om Therese Neumann som har levd i årtier uten å spise - eksempel på dette som MARTINUS omtaler som "føden" i siste del av menneskeriket - ren LIVSKRAFT.