ny bok av Ole Therkelsen:    | english |

link til omtale av Ole's foredragsCD under

Martinus og den ny verdensmoral 
 

Ole Therkelsen 
 

BORGEN 2009  
 
 

Indholdsfortegnelse 
 

1. Kapitel Martinus får kosmisk bevidsthed

2. Kapitel Krishnamurti som verdenslærer

3. Kapitel Profetier om den danske verdenslærer

4. Kapitel Pyramidens hemmelighed

5. Kapitel Jordkloden – et levende væsen

6. Kapitel Verdensstaten

7. Kapitel Verdenssproget esperanto

8. Kapitel Kærlighed til dyrene

9. Kapitel Sygdom og helbredelse

10. Kapitel Balsamering i den ny verdenskultur

11. Kapitel Kristusmoralen

12. Kapitel Kan evigheden forstås?

13. Kapitel Værket – Det Tredje Testamente

14. Kapitel Kristi Genkomst

15. Kapitel Et uomgængeligt studium 
 
 

Tekst til bogomslagets bagside: 
 

Den danske åndsforsker Martinus (1890-1981) tager udgangspunkt i en verdenssituation præget af kriser både politisk, økonomisk, miljø- og sundhedsmæssigt, religiøst og materielt – med andre ord, verden som vi kender den i dag. 
 

Martinus’ lære formidler principperne for en ny verdensmoral, der danner grundlag for skabelsen af en fredens og kærlighedens kultur på jorden. Udvikling af en ny tilgivelseskultur og sundere levevis, skabelse af én retfærdig verdensstat, indførelse af verdenssproget esperanto, vegetarisme, udfoldelse af større kærlighed til planter, dyr og mennesker – til alt levende, såvel i mikro-, mellem- og makrokosmos – indgår som vigtige elementer i Martinus Kosmologi, der kan betegnes som et helstøbt verdensbillede, hvor alt er indbyrdes forbundet. 
 

I MARTINUS OG DEN NY VERDENSMORAL bevæger Martinus-eksperten Ole Therkelsen sig rundt om Martinus’ liv og betragter de forhold, åndelige retninger og personer, der har haft betydning for Martinus og hans lære, og han videregiver Martinus’ syn på den aktuelle verdenskrise, og hvordan menneskeheden kan nå et højere udviklingstrin. 
 

Det er både lærerig og underholdende læsning under overskrifter som f.eks.: Martinus får kosmisk bevidsthed, Krishnamurti som verdenslærer, Profetier om den danske verdenslærer, Pyramidens hemmelighed, Verdenssproget esperanto, Jordkloden – et levende væsen, Verdensstaten, Kærlighed til dyrene, Sygdom og helbredelse, Kristusmoralen, Kan evigheden forstås? og Kristi genkomst. 
 

Bogen viser konturerne af en ny kultur baseret på en ny verdensmoral og henvender sig til alle, der interesserer sig for politik, videnskab, filosofi, miljø, sundhed og fred. Bogen kan også læses som introduktion til hele Martinus’ livsværk DET TREDJE TESTAMENTE. 
 
 

Ole Therkelsen, f. 1948, kemiker og biolog, der skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi, har holdt ca. 1500 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk. T.h. Ole som 11-årig sammen med Martinus i Martinus Center i Klint ved Nykøbing Sj. 
 
 

Udkommer på BORGENS FORLAG, 18. september 2009, 300 sider, 46 illustrationer

ISBN 978-87-21-03510-5 
 

Ny bog af Ole Therkelsen

Martinus og den ny verdensmoral,

(Udkommer på Borgens forlag den 18. sept. 2009)

 
 

Af Karsten Jensen 
 

Menneskeheden befinder sig på mange måder i et moralsk tomrum. Tidligere tiders menneskehed var i høj grad styret af et religiøst diktatur hvor et præsteskab med magt håndhævede religiøst inspirerede moralske love. Siden den moderne videnskabs fremkomst i 1600-tallet har denne situation gradvist ændret sig og i de seneste 150 år er den religiøse fundamentalisme blevet trængt stadigt mere tilbage af et videnskabeligt inspireret materialistisk livssyn der efterhånden har bredt sig til hele kloden. Den moderne videnskab tilbyder imidlertid intet i retning af et moralsk kompas, og mange mennesker er i dag rådvilde hvad angår de store moralske og etiske spørgsmål.

I sin nyeste bog ”Martinus og den ny verdensmoral” fortæller forfatteren Ole Therkelsen om den danske forfatter og foredragsholder Martinus (1890-1981), der følte sig kaldet til, gennem et omfattende forfatterskab, at grundlægge en ny videnskabeligt motiveret moral for hele menneskeheden. I bogen beretter Ole Therkelsen bl.a. hvordan Martinus' arbejde var profeteret af adskillige kilder og han introducerer læseren til nogle af de principper Martinus opfattede som en uomgængelig basis for en ny verdensmoral. Desuden kan man læse om en række personlige oplevelser Martinus selv henviste til som grundlaget for sit arbejde og om visse aspekter af det åndelige klima der omgav Martinus og hans samtid i årene op til og efter hans åndelige gennembrud som 30-årig i 1921.

     Bogen er på én gang oplysende og underholdende. Den indeholder meget af interesse både for kendere af Martinus og for dem der har behov for en introduktion til Martinus' forfatterskab. Man fornemmer som læser at Ole Therkelsen har et livslangt engagement i dette specielle tankeunivers bag sig og jeg kan varmt anbefale bogen for alle som har interesse for menneskelivets store moralske spørgsmål og som er parat til at overveje mulige svar på disse med et åbent sind. 
 

Karsten Jensen1 

 

Martinus, Darwin og

intelligent design

| english ed.of the book in 2009    Translator's preface |

 

Borgen 2007

Udkom 3. maj 2007, www.borgen.dk

320 sider

Martinus, Darwin og intelligent design

© Ole Therkelsen 2007

Illustrationer © Martinus Institut

Udgivet af Borgens Forlag, Valbygårdsvej 33

DK-2500 Valby

Bogen er sat med palatino

ISBN 978-87-21-030056

1. udgave, 1. oplag 2007

Alle rettigheder forbeholdes

www.borgen.dk

www.martinus.dk

www.oletherkelsen.dk

 

Indhold

1. del – Verdensaltet og verdensbilledet

1. kapitel Martinus og verdensbilledet

2. kapitel Videnskab og åndsvidenskab

3. kapitel Verdensaltets treenige struktur

4. kapitel Verdensaltet og de levende væsener

5. kapitel De kosmiske skabeprincipper

2. del – Evolution og bevidst skabelse

6. kapitel Darwinisme og intelligent design

7. kapitel Den fysiske verden – kundskabens træ

8. kapitel Information – kaos eller kosmos

9. kapitel Evolution som udtryk for tanke og bevidsthed

10. kapitel Bevidsthed som et produkt af tilfældigheder

11. kapitel Entropi og akkumulation af information

12. kapitel Hukommelsen og livskartoteket

13. kapitel Livets evige indsamling af information

14. kapitel Liv inden i liv inden i liv inden i …

15. kapitel Organerne der begyndte som maskiner

16. kapitel Øjet – et organisk kamera

17. kapitel Udskiftning af organisme

18. kapitel Arv og miljø. Talentkerner og repetition

19. kapitel Design i evolutionen

20. kapitel Livsbegær og længsel i evolutionen

21. kapitel Indre og ydre faktorer i evolutionen

3. del – Defekte gener, sygdom og sundhed

22. kapitel Genetisk betingede sygdomme

23. kapitel Vegetarisme, sundhed og skæbne

24. kapitel Tanker, sundhed og sygdom

25. kapitel Udviklingens mål

 

Litteraturfortegnelse

Generelle oplysninger


Forord

Bogen handler hovedsageligt om Martinus (1890-1981) og hans udviklingslære, der udgør en tredje forklaring i forhold til darwinismen og intelligent design. I de sidste 150 år har der stået en strid mellem darwinister og teologer om årsagen til dannelsen af de komplekse organismer i naturen. Striden er igen blusset op, fordi Bibelens kreationistiske skabelsespostulat i form af intelligent design nu er blevet fremsat som en videnskabelig teori med henblik på at blive accepteret i forskningen og i skolernes biologiundervisning på lige fod med darwinismen.

Den darwinistiske teori forklarer udviklingen ved især to faktorer, tilfældig variation og naturlig udvælgelse. Blandt de tilfældigt opståede variationer vil de bedst egnede overleve i kampen for tilværelsen (survival of the fittest), hvorefter de gode egenskaber vil blive akkumuleret ved formeringen. Darwin tilskrev udryddelsesprocesserne i naturen en skabende rolle, fordi der gradvist vil ske en forøgelse af det veltilpassede på bekostning af det utilpassede. Darwin sagde, at hvis det kunne bevises, at der har eksisteret en kompleks organisme, der ikke er blevet formet ved successive små modifikationer, ville hans teori absolut bryde sammen.

Intelligent design, der officielt fremstilles som en videnskabelig teori uafhængig af Bibelen og religion, har til formål at bevise, at darwinismen er forkert! – Tilhængere af intelligent design mener, at det videnskabeligt er bevist, at der i cellerne findes så komplekse strukturer (irreducibel kompleksitet og specificeret kompleksitet), at de ikke kan være opstået ved successive mutationer, alle med overlevelsesfordel, som darwinismen postulerer. Konklusionen bliver derfor, at der må være en anden årsag. Der må være en intelligent årsag! – Der må være et design i naturen! – Men her stopper argumentationen. I modsætning til Martinus giver intelligent design-teorien sig nemlig ikke af med at forklare motiverne og mekanismerne bag dannelsen af de komplekse organismer i naturen.

Bogens fem første kapitler i 1. del, Verdensaltet og verdensbilledet, er en indledning til fremme for forståelsen af Martinus' udviklingslære. Bogens 2. del, der udgør halvdelen af bogen, præsenterer hovedtemaet, Evolution og bevidst skabelse, fordelt på seksten kapitler. I de fire sidste kapitler i bogens 3. del, Defekte gener, sygdom og sundhed, behandles Martinus' analyser af årsagerne til fremkomsten af sygdomsgener og erfaringernes betydning for de fremtidige udviklingstrin, der ligger over menneskets nuværende trin. Ifølge Martinus er evolutionen målrettet. Den er som en ensrettet gade, der går mod fuldkommenhed! –

Martinus to hovedværker er Livets Bog (LB1-7) og Det Evige Verdensbillede (DEV1-4), hvor han bl.a. forklarer, at naturvidenskaben er baseret på intelligens og forskning fra neden, mens åndsvidenskaben er baseret på intuition og forskning fra oven, og at de to videnskaber i fremtiden vil smelte sammen til én helhedsvidenskab.

Martinus har ikke været inddraget i de sidste seks års offentlige debat i Danmark om Darwin og Gud, om udviklingslæren og intelligent design. Hovedvægten i bogen er derfor lagt på Martinus Åndsvidenskab, fordi den trods sit store omfang og sine store perspektiver stort set er ukendt af offentligheden.

Ole Therkelsen, København 2007


 

Forklaring til omslagets forside

I forbindelse med sit evige verdensbillede har Martinus (1890-1981) lavet en række symboler, hvor han bruger spektrets syv farver, som symbol på universets forskellige energiformer. Den religiøse tro er hovedsageligt baseret på følelse, symboliseret ved gul farve. Naturvidenskaben er baseret på intelligensenergien, symboliseret ved grøn farve, og Martinus Åndsvidenskab er baseret på intuition, symboliseret ved den blå farve.

Menneskeheden, der i århundreder har befundet sig i overtro og i troens epoke, er takket være intelligensens klare lys kommet ind i videnskabens eller intelligensens epoke. Men nu står menneskeheden på tærskelen til en ny intuitionens epoke, der vil blive baseret på åndsvidenskab. Bogens tre temaer symboliseres ved de tre farver, gul, grøn og blå.

Naturvidenskaben er baseret på intelligens eller tankeprocessen fra neden, mens åndsvidenskaben er baseret på intuition eller tankeprocessen fra oven, som Martinus udtrykker det.

Det humane menneske med balance mellem en udviklet følelse (gul) og en udviklet intelligens (grøn) begynder at få adgang til intuitionen (blå).

Trekanten i Martinus symbolsprog er et kendetegn for det evigt levende væsen.


 

Tekst til omslagets bagside

Martinus kosmologi er evig aktuel og går her i dialog med darwins evolutionsteori og intelligent design.

Darwin tager udgangspunkt i en gradvis udvikling i kraft af naturlig selektion; intelligent design forsøger rent videnskabeligt at påvise, at der ligger en større intelligens bag al skabelse. Over for disse to teorier giver foredragsholder og lektor i kemi og biologi Ole Therkelsen en tredje forklaringsmodel på de komplekse organismer i naturen, livets oprindelse og beskaffenhed, nemlig Martinus Kosmologi.

Den danske åndsforsker Martinus ser verdensaltet som et altomfattende levende væsen, som vi alle lever i, i en evig fortsættende tilværelse, hvor livsoplevelsen finder sted gennem en uendelig udvikling. Her er kontraster som lys og mørke, behag og ubehag, godt og ondt absolut nødvendige for en stadig bevidsthedsfornyelse.

Martinus’ lære har stort set været overset i de sidste års skabelsesdebat. Den byder på en interessant og perspektivrig indfaldsvinkel og begrunder både darwinismens og intelligent design-teoriens position og berettigelse. Martinus argumenterer for en evolution, der er baseret på de levende væseners egen bevidsthed og erfaringsdannelse, og han giver et indblik i menneskets fremtidige udvikling mod fuldkommenhed.

Bogen belyser en lang række spørgsmål om Martinus, Darwin og intelligent design og henvender sig til alle, der interesserer sig for udvikling, hvad enten det er ud fra en naturvidenskabelig, åndelig eller religiøs synsvinkel.

Bogen kan også læses som en introduktion til Martinus Kosmologi.

Ole Therkelsen f. 1948

Cand. polyt. et scient. Ole Therkelsen skriver dels på baggrund af sin uddannelse som kemiker (DTU) og biolog (KU), dels ud fra sit livslange engagement i Martinus Kosmologi. Siden 1980 har han holdt over 1200 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk


1. del. Verdensaltet og verdensbilledet

 

1. kapitel. Martinus og verdensbilledet

1.1  Hvem er Martinus?

1.2  Hvad var baggrunden for Martinus' forfatterskab?

1.3  Hvordan ser livet ud i evighedsperspektiv?

1.4  Var der nogen grænse for Martinus' viden?

1.5  Martinus angiver, at hans analyser er udtryk for visdom. Men hvad er visdom?

1.6  Refererer Martinus til andre forfattere?

1.7  Er det nødvendigt at forklare Martinus akademisk?

1.8  Hvordan er den almene holdning til åndsvidenskab?

1.9  Hvad er Martinus Kosmologi i en nøddeskal?

2. kapitel. Videnskab og åndsvidenskab

2.1  Hvordan stiller intelligent design og Martinus sig til videnskaben?

2.2  Er det uvidenskabeligt at antage, at der er en fornuft i naturen?

2.3  Hvad er videnskab?

2.4  Er Martinus Åndsvidenskab en rigtig videnskab?

2.5  Hvad er videnskabens udgangspunkt?

2.6  Hvad er forskellen på videnskab og åndsvidenskab?

2.7  Hvordan stiller videnskaben sig til evige foreteelser?

2.8  Kan et evigt liv have en begyndelse?

2.9  Hvem har et forklaringsproblem – naturvidenskaben eller åndsvidenskaben?

2.10  Religiøsitet er baseret på tro, men kan der ikke også være tale om tro i materialismen?

2.11  Er materialismen og videnskaben objektiv?

2.12  Er teori udtryk for tro eller videnskab? – Hvad er naiv realisme og abstrakt realisme?

2.13  Kan man løse livets gåde med mål- og vægtfacitter?

2.14  Videnskaben spørger: Hvad er liv? – Martinus spørger: Hvem er livet?

2.15  Hvad er karakteristisk for et evigt verdensbillede?

2.16  Hvordan går det, når de to videnskaber ikke har samme udgangspunkt?

2.17  Hvordan forklarer Martinus "Korsets tegn"?

2.18  Hvad er forskellen på forskning fra neden og forskning fra oven?

2.19  Hvad er forskellen på forskning i livsytringer og forskning i mål- og vægtfacitter?

2.20  Hvordan kan man kontrollere rigtigheden af de kosmiske analyser?

2.21  Hvordan er åndsforskerens metode?

2.22  Hvordan var Martinus' metode?

3. kapitel. Verdensaltets treenige struktur

3.1  Hvad er formålet med Martinus Verdensbillede?

3.2  Hvor omfattende er Martinus Verdensbillede?

3.3  Hvilke riger er fysiske og hvilke er åndelige?

3.4  Hvad er emnet for Martinus Kosmologi? – Hvad er teorien om alting?

3.5  Hvad er signalementet af alt, som eksisterer?

3.6  Hvad er resultatet af altets opspaltning i de enkelte kontraster?

3.7  Hvad oplever man, når man ikke kan opleve alting på én gang?

3.8  Hvad er en frembragt og en absolut virkelighed?

3.9  Hvad er signalementet af jeget eller X1?

3.10  Hvordan er relationen mellem universets jeg og den enkeltes jeg?

3.11  Hvad menes med, at jeget er den årsagsløse årsag?

3.12  Hvordan ser Martinus på livets struktur?

3.13  Hvordan kan en energi være umanifesteret?

3.14  Hvad er det nærmeste, man sansemæssigt kan komme det umanifesterede, stilheden eller X1?

4. kapitel. Verdensaltet og de levende væsener

4.1  Hvorfor eksisterer der liv i universet?

4.2  Er big bang begyndelsen til verdensaltets eksistens?

4.3  Hvornår blev universet eller guddommen levende?

4.4  Hvordan beskriver Martinus et levende verdensalt?

4.5  Forklaring til "Det levende væsens sanseevne"

4.6  Er Martinus Verdensbillede holistisk?

4.7  Er livsenhedsprincippet ikke blot en fantasi?

4.8  Kan man lave en matematisk model for guddommens struktur?

5. kapitel. De kosmiske skabeprincipper

5.1  Hvad er et kosmisk princip?

5.2  Hvorfor er alt baseret på kredsløbsprincippet?

5.3  Er sansning mulig uden kontrastprincippet?

5.4  Hvad er basis for sult- og mættelsesprincippet?

5.5  Hvordan kan man se de første konturer til et evigt verdensbillede?

5.6  Hvilket princip regulerer al udvikling?

5.7  Hvad er betingelsen for en evig livsoplevelse?

5.8  Hvor mange spiralkredsløb har Martinus beskrevet?

5.9  Hvordan kan talsystemet symbolisere spiralkredsløbet?

5.10   Rummer Martinus Kosmologi en fællesnævner for biologiens og teologiens forskellige

 

2. del. Evolution og bevidst skabelse

6. kapitel. Darwinisme og intelligent design

6.1  Hvordan begyndte det hele?

6.2  Hvordan kom evolutionen ind i billedet?

6.3  Hvordan kom ideen til selektionsteorien?

6.4  Hvad er neodarwinisme?

6.5  Hvordan stillede Darwin sig til teodicé-problemet?

6.6  Hvornår opstod ideen om en designet natur?

6.7  Hvordan opstod intelligent design-teorien i USA?

6.8  Hvordan fremføres intelligent design officielt?

6.9  Er intelligent design en videnskabelig teori?

6.10  Findes der bøger på dansk om intelligent design?

6.11  Hvordan kan man bevise intelligent design?

6.12  Kan manglen på fossiler af overgangsstadier mellem arterne modbevise darwinismen?

6.13  Hvordan virker det intelligente design i praksis?

6.14  Intelligent design-teorien og darwinismen ligger fjernt fra hinanden, men er der ingen ligheder?

6.15  Hvad er kosmologisk bevisføring?

7. kapitel. Den fysiske verden – kundskabens træ

7.1  Hvordan kan Bibelens skabelsesberetning forstås symbolsk?

7.2  Hvad er formålet med den fysiske verden?

7.3  Hvordan kan den fysiske verden være en kosmisk livmoder?

7.4  Alt bevæger sig både i mikrokosmos, i mellemkosmos og i makrokosmos. Men hvad er det, vi er vidne til, når vi ser dette store bevægelsesocean?

7.5  Kan evolutionen have et bestemt formål?

7.6  Darwinisme eller intelligent design?

8. kapitel. Information – kaos eller kosmos

8.1  Kaos eller kosmos?

8.2  Hvad er grundlaget for den kosmiske kemi?

8.3  Findes der et absolut kaos i naturen?

8.4  Hvordan kan kaos og kosmos eksistere side om side?

8.5  Når ting i nærzonen ikke kan skabe sig selv, hvordan kan de så gøre det i fjernzonen?

8.6  Hvordan kan tilfældigheder og lovmæssigheder trives side om side i den materialistiske udviklingsteori?

8.7  Kan naturens logiske skabelser planlægges og dirigeres af tilfældigheder?

9. kapitel. Evolution som udtryk for tanke og bevidsthed

9.1  Kan evolutionen være et produkt af bevidsthed?

9.2  Hvad er kærligt design?

9.3  Hvordan kan man se om en skabelse er færdig?

9.4  Hvordan stiller videnskaben sig til evige fænomener?

9.5  Hvordan er relationen mellem tanke og materie?

9.6  Er organismerne i naturen et produkt af tænkning?

9.7  Kan livet være opstået ved en tilfældighed?

9.8  Kan videnskaben skabe liv på materiel basis?

9.9  Hvad er den store forskel på Martinus' udviklingslære og darwinismen?

9.10  Er den fysiske materie det primære i livet?

9.11  Der står en bevidsthed bag brugen af et redskab. Men er der også en bruger bag bevidstheden?

10. kapitel. Bevidsthed som et produkt af tilfældigheder

10.1  Hvordan er bevidsthed opstået?

10.2  Hvordan er bevidstheden opstået ifølge biologien?

10.3  Hvorfra stammer dna-molekylets store information?

10.4  Kan ophobning af information være et resultat af tilfældigheder?

10.5  Hvad er det normale udgangspunkt for at opstille en hypotese?

10.6  Hvorfor kan videnskaben ikke anerkende en bevidsthed bag naturens skabelser?

11. kapitel. Entropi og akkumulation af information

11.1  Hvordan er naturens komplekse struktur opstået?

11.2  Hvordan kan informationen til kroppens skabelse rummes i dna-molekyler på få tusindedele millimeter?

11.3  Kan der være en anden forklaring på ophobning af information end tilfældigheder?

11.4  Er der en relation mellem entropi og information?

11.5  Er der i den fysiske kemi støtte for teorien om spontan skabelse?

11.6  Kan tillærte egenskaber akkumuleres eller nedarves?

11.7  Er jorden et levende væsen set ud fra entropiloven?

12. kapitel. Hukommelsen og livskartoteket

12.1  Hvordan opstod evnen til lagring af information?

12.2  Hvilken energiform står bag evnen til at akkumulere information?

12.3  Eksisterer der en åndelig verden?

12.4  Hvorfor spiller hukommelsen ingen rolle i darwinismen?

12.5  Vil oplevelse ikke altid være baseret på sammenligning med tidligere oplevelser?

12.6  Hvornår blev væsenets livskartotek dannet?

12.7  Mange lever efter devisen, vi lever kun én gang. Er det kosmisk set også rigtigt, at vi kun lever én gang?

12.8  På hvilket udviklingstrin kom hukommelse ind i billedet?

12.9  Hvordan begynder følelsesudviklingen i planteriget og dyreriget?

12.10  Hvilken energiform ligger til grund for sansningen?

12.11  Oplever og tænker vi med den fysiske hjerne?

 

13. kapitel. Livets evige indsamling af information

13.1  Hvad er grundlaget for skabelsen af kroppen?

13.2  Kan information kun lagres med hukommelse?

13.3  Hvordan skabes en talentkerne ifølge Martinus?

13.4  Hvordan er talentkerneprincippet blevet til?

13.5  Hvor forefindes individets talentkerner?

13.6  Hvis talentkerner er resultatet af erfaringer, hvordan kan de så være en del af den evige struktur?

13.7  Hvordan rummes en stadig ophobning af talenter?

13.8  Hvad er timelige og evige talentkerner?

13.9  Hvorfra stammer automatfunktionerne i naturen?

13.10  Hvad ligger bag naturens selvorganisering?

13.11  Hvordan mon et medfødt instinkt er opstået? – A. Er årsagen tilfældige molekylbevægelser? – B. Er årsagen en tidligere opelsket vanebevidsthed?

13.12  Når det eneste gener kan, er at lave proteiner, hvor har dyret så sine medfødte instinkter fra?

13.13  Hvor gamle er vore talentkerner?

13.14  Nogle skriver en selvbiografi, men har vi i grunden ikke alle skrevet vor biografi i dna-molekylet?

13.15  Er der oplevelser, der er spildte i forhold til evolutionen?

13.16  Er naturlig selektion drivkraften i evolutionen?

13.17  Kan der også findes en åndelig selektion?

13.18  Findes der eksempler på åndelig selektion?

13.19  Kan kaos producere intelligens?

13.20  Kan genialitet opstå ved tilfældigheder?

13.21  Hvordan fik giraffen sin lange hals? – Hvordan fik fisken ben at gå på?

13.22  Hvad er lamarckisme og neolamarckisme?

13.23  Findes der en lov for bevarelse af information?

13.24  Hvad forstås ved anti-entropi eller negentropi?

 

14. kapitel. Liv inden i liv inden i liv inden i

14.1  Hvordan er livet i verdensaltet struktureret?

14.2  Hvad er relationen mellem mikro- og makrovæsen?

14.3  Er en talentkerne et levende væsen eller blot en struktur i skabeevnen?

14.4  Kan man sammenligne menneskets opbygning med naturens opbygning?

14.5  Hvad mon hele verden er for noget?

15. kapitel. Organerne der begyndte som maskiner

15.1  Kan organer være skabt ligesom maskiner?

15.2  Er kroppens undergang et bevis på livets ophør?

15.3  Hvorfor synes mineralmaterien at være livløs?

15.4  Hvordan opstår levende materie ifølge Martinus?

15.5  Hvilke ligheder er der mellem menneskets organer og maskiner?

15.6  Hvad er den principielle forskel på menneskets og naturens skabelser?

15.7  Hvor findes intelligensen bag naturens logiske opbygning?

16. kapitel. Øjet – et organisk kamera

16.1  Er øjet et produkt af tilfældigheder?

16.2  Hvordan begynder skabelsen af øjet?

16.3  Er øjet blevet udviklet flere gange i evolutionen?

16.4  Kan naturen lave opfindelser ved at prøve sig frem?

16.5  Er der tid nok til at afprøve alle dna-molekylets kombinationsmuligheder?

16.6  Hvad er baggrunden for øjets og synets skabelse?

16.7  Hvilke faktorer spiller ind ved øjets skabelse?

17. kapitel. Udskiftning af organisme

17.1  Kan den fysiske organisme udskiftes?

17.2  Er det ikke et større mirakel, at man kan blive født første gang end anden gang?

17.3  Er der en sammenhæng mellem befrugtning og død?

17.4  Hvorfor er døden en nødvendighed i evolutionen?

17.5  Hvad var der før organismens skabelse?

17.6  Vælger man sine egne forældre?

17.7  Hvordan bliver barnet udvalgt ved undfangelsen?

18. kapitel. Arv og miljø. Talentkerner og repetition

18.1  Er mennesket et produkt af arv eller miljø?

18.2  Hvordan skulle man kunne udnytte erfaringer fra tidligere liv, når man ikke kan huske dem?

18.3  Er der i biologien noget, der tyder på en repetition af tidligere udviklingsstadier?

18.4  Hvad forstås ved kosmisk ontogenese?

18.5  Er evolutionen determineret af kulturelle faktorer?

18.6  Hvordan ser Martinus på begreberne arv og miljø?

18.7  Hvordan kan en åndelig udvikling slå igennem på genetisk niveau?

18.8  Hvordan kan erfaringer til fordel for overlevelse overføres til generne?

18.9  Går der noget til spilde, når en art uddør?

19. kapitel. Design i evolutionen

19.1  Findes der overgangsstadier mellem alle arter?

19.2  Er der et missing link mellem abe og menneske?

19.3  Hvorfor findes der kun få fossiler af overgangsstadierne?

19.4  Findes der er et missing link mellem fisk og krybdyr?

19.5  Kan en gradvis evolution ikke være en virkning af bevidsthed og planlægning?

19.6  Hvordan kan en planlagt og designet evolution overføres til generne?

19.7  Kan fuglens vinger være forberedt på tidligere trin?

19.8  Hvor længe kan et individ leve i den samme organismetype?

19.9  Hvor længe kan en organismetype anvendes af forskellige individer?

19.10  Er der i biokemien eksempler på design, der modbeviser darwinismen?

19.11  Hvordan udvikles et komplekst biologisk system?

19.12  Hvad er forudsætningen for en gradvis opbygning af et komplekst system?

19.13  Hvordan medvirker individet selv i skabelsesprocessen?

19.14  For at lave en ny virksomhed kræves startkapital. Hvor kommer startkapitalen fra, når væsenet vil etablere ny virksomhed i den fysiske verden?

19.15  Hvordan blev de første organiske molekyler dannet i førlivs-fasen?

19.16  Er der formdannende kræfter i tomrummet mellem partiklerne?

19.17  Hvornår regner videnskaben med, at livet er opstået på jorden?

19.18  Hvad kom først hønen eller ægget?

19.19  Hvordan opstod den første celle?

19.20  Hvordan kan livet trænge ind i en livløs fysisk verden?

19.21  Er der biologisk forskning, der viser hen til skabende kræfter i evolutionen?

19.22  Giver Martinus eksempler på forudprogrammering af højere udviklingstrin?

19.23  Hvad er neuro-teologi?

19.24  Hvordan kan et intelligent design materialiseres?

20. kapitel. Livsbegær og længsel i evolutionen

20.1  Hvad er drivkraften i evolutionen?

20.2  Hvad skulle drivkraften være i en evig udvikling?

20.3  Hvordan kan naturen hos millioner af mennesker skabe en mental sult og en inderlig længsel, uden at der skulle være en tilfredsstillelse?

20.4  Kan der være nogen mening med evolutionen, hvis individet ikke er evigt?

20.5  Hvorfor skulle man fødes ind på et bestemt udviklingstrin, hvis man ikke selv havde ønsket det?

21. kapitel. Indre og ydre faktorer i evolutionen

21.1  Hvad er den inderste faktor i udviklingen?

21.2  Hvad er den allerinderste faktor i udviklingen

21.3  Er der andre vigtige indre faktorer i udviklingen?

21.4  Hvilke ydre faktorer spiller en rolle for udviklingen?

21.5  Hvordan designes naturens skabelser?

21.6  Hvem er professorernes professor, doktorernes doktor og tænkernes tænker?

 

3. del. Defekte gener, sygdom og sundhed

22. kapitel. Genetisk betingede sygdomme

22.1  Hvad er årsagen til medfødte sygdomme?

22.2  Hvorfor ryger unge astmatikere mere end andre?

22.3  Er der konsekvenser af rygning ud over rygerlunger og lungekræft?

22.4  Hvad er årsagen til medfødte stofskiftesygdomme?

22.5  Hvad er konsekvensen af daglig overspisning og uregelmæssige spisevaner?

22.6  Er handicappede selv årsag til deres livssituation?

22.7  Hvem er aspiranter til abnorme tilværelser?

22.8  Hvorfor er alkohol så skadelig?

22.9  Hvordan virker de narkotika ind på bevidstheden?

22.10  Hvordan virker alkohol på kroppens mikroliv?

22.11  Hvad er åndeligt selvmord?

22.12  Kan man konstatere en udviklingslinje fra normalitet til alkoholikere og til åndssvage – og tilbage igen?

22.13  Kan man undgå mongolisme ved abort?

22.14  Hvad er løsningen på problemet med mongolisme?

22.15  Er det genetisk bestemt, at man bliver misbruger?

22.16  Er misbrugsproblemet løst ved narkomanens død?

22.17  Hvad bliver vendepunktet for misbrugeren?

22.18  Er det helt forgæves at have ødelagt sig selv ved forkert levevis?

23. kapitel. Vegetarisme, sundhed og skæbne

23.1  Har ernæringen nogen betydning for menneskets evolution?

23.2  Hvorfor er mennesket kommet ud i så mange forvildelser på ernæringsområdet?

23.3  Hvad er narko-animalsk ernæring?

23.4  Hvorfor dræbe dyr, når det ikke er nødvendigt?

23.5  Praktiserer man ikke også det dræbende princip som vegetar?

23.6  Hvorfor bliver man vegetar?

23.7  Hvordan beskriver Martinus det sundhedsmæssige aspekt ved kødspisningen?

23.8  Hvad er den skæbnemæssige konsekvens af kødspisning?

23.9  Har Martinus en logisk begrundelse for skæbneloven, der siger, at man må høste, som man sår?

23.10  Forklaring til symbolet "Loven for bevægelse"

23.11  Er symbolet over "Loven for bevægelse" et matematisk bevis for skæbneloven?

23.12  Er det rigtigt, at universet krummer?

23.13  I Kosmisk kemi beskriver Martinus livet som et kosmisk-kemisk eksperiment. Men har man ikke hørt om mislykkede eksperimenter?

24. kapitel. Tanker, sundhed og sygdom

24.1  Spiller individets tænkning nogen rolle for evolutionen og dannelsen af de komplekse organismer?

24.2  Er kroppen en selvstændigt fungerende enhed?

24.3  Hvad er tanke?

24.4  De syv organismeprincipper i spiralkredsløbet

24.5  Hvad er temaet for symbolet, der ses på fotografiet?

24.6  Hvordan influerer tankerne på mikrolivet i organismen?

24.7  Hvad er forbindelsen mellem tanke og livskraft?

24.8  Hvad er årsagen til den unaturlige træthed?

24.9  Kan der laves et katalog over årsagen til de forskellige sygdomme?

24.10  Hvordan ser sygdom ud på mikrokosmisk niveau?

24.11  Hvordan virker giftige tanker som had, vrede og bitterhed ind på helbredet?

24.12  Hvordan opstår medfødte sindslidelser?

24.13  Hvorfor opstår sygdomsgener for sindslidelse?

24.14  Kan man også ødelægge sine talentkerner på det seksuelle område?

24.15  Hvad er konsekvensen af for meget seksualitet?

24.16  Hvor langt kan man komme ud i den seksuelle afsporing?

24.17  Kan man videnskabeligt vise tankernes indflydelse på sundhedstilstanden?

24.18  Kan man empirisk bekræfte analyserne af de defekte talentkerner som årsag til medfødte sygdomme?

24.19  Hvordan kan man lære at tænke i overensstemmelse med livets love?

24.20  Hvad bliver resultatet af de mange fejltagelser?

25. kapitel. Udviklingens mål

25.1  Kan intelligent design og darwinismen gå ind for målrettet udvikling?

25.2  Kan der både være tale om en gradvis udvikling og et intelligent design i naturen?

25.3  Kort forklaring til Martinus' symbol "Skabeprincippets impulser"

25.4  Hvordan ser Martinus sin rolle i relation til de kosmiske kræfter i den nye verdensimpuls?

25.5  Hvordan kan man afgøre, om en verdensopfattelse er forkert?

25.6  Hvad er meningen med livet?

25.7  Hvad er konsekvensen af et evigt livssyn?

25.8  Hvordan løser Martinus teodicé-problemet?

25.9  Hvordan kan mørket forsvares eller retfærdiggøres?

25.10  Hvad forstås ved Martinus' kærlighedsbevis?

25.11  Hvornår er sandheden afsløret?

25.12  Hvad er målet for udviklingen?

Litteraturliste

http://www.borgen.dk/product.asp?product=1448&sub=1

 

 

 

KOSMISKE LEKTIONER · CD

50 Martinus-foredrag i MP3 format

Ole Therkelsen

www.oletherkelsen.dk (dansk > nyhed) har en beskrivelse af CD'en med de 50 foredrag.

http://www.oletherkelsen.dk/dansk20.html

www.varldsbild.se – CD’en købes hos Jan-Erik på Världsbild Förlag. Klicka på

http://www.varldsbild.se/ram1.htm 

* * *

www.borgen.dk – søg f.eks. Therkelsen. CD'en kan købes på nettet.

CD'en kan også købes i alle boghandler. På nettet er adressen helt præcis

http://www.borgen.dk/product.asp?product=1448&sub=1

Forfatter: Ole Therkelsen (f. 1948)

KOSMISKE LEKTIONER – er én CD med 50 foredrag i MP3 på i alt 50 timer, der giver en inspirerende behandling af Martinus' samlede værk – Det Tredje Testamente.

KOSMISKE LEKTIONER giver i et enkelt og flydende sprog en systematisk og detaljeret indføring i hele Martinus Kosmologi.

CD'en indeholder foredragsholderens 50 bedste foredrag fra perioden 1988-2006, fordelt med 32 nyere foredrag fra tiden 2004-2006 samt 18 foredrag fra perioden 1988-2000.

Martinus Kosmologi: Videnskaben har vist, at alle forandringer i den fysiske materie er lovbundne. Den danske forfatter Martinus (1890-1981) påviser, at der også findes love for tænkningen. Viden om disse psykiske naturlove vil gøre det muligt for det jordiske menneske at få herredømme over sin mentalitet og efterhånden skabe et fredens verdensrige på jorden.

Forfatteren er kemiker fra DTU og biolog fra KU og har undervist i kemi, fysik og biokemi. Er foredragsholder og underviser ved Martinus Institut, Frederiksberg og Martinus Center, Klint, Nykøbing Sjælland. Har kendt til Martinus lige siden barndommen, og har siden 1980 holdt over 1200 foredrag i Danmark, Sverige, Norge, England, Tyskland, Frankrig, Schweiz, Tjekkiet, Litauen, Rusland, USA, Australien, Japan og Kina på seks forskellige sprog dansk, svensk, engelsk, tysk, fransk og esperanto, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk

I mai 2007 udkommer hans bog MARTINUS, DARWIN OG INTELLIGENT DESIGN.

----------------------------------

Ole Therkelsen,

KOSMISKE LEKTIONER · CD

En CD med 50 foredrag i MP3 om Martinus Kosmologi

Borgens Forlag

ISBN 87-21-02956-3

ISBN 978-21-02956-2

Pris 150 kr.

Titlerne på de 50 Foredrag

01. Martinus, Darwin og intelligent design (2006)

02. Martinus som verdenslærer (2006)

03. Kosmologiens betydning i verden (2006)

04. Spørgetime i Klint (aug. 2006)

05. Spørgetime i Klint (juli 2006)

06. Skæbne, arv og miljø (2006)

07. Intuition og kosmisk bevidsthed (2005)

08. Den intellektualiserede kristendom (2005)

09. En rejse ind i mikrokosmos (2005)

10. Martinus Mindedag i Fredericia (aug. 2005)

11. Spørgetime i Klint (aug. 2005)

12. Spørgetime i Klint (juli 2005)

13. Den globale krise er fødselsveer (2005)

14. Min vilje og Guds vilje (2005)

15. Lidelsen – visdommens kilde (2005)

16. Bøn, kreativitet og seksualitet (2005)

17. Mentale fængsler (2005)

18. Martinus, som vi kendte ham / del 1 (2005)

19. Martinus, som vi kendte ham / del 2 (2005)

20. Kongevejen og homoseksualitet (2005)

21. Tanker, sundhed og sygdom (2004)

22. Julens kosmiske budskab (2004)

23. Søvn, drømme og døden (2004)

24. Falske værdier og sande værdier (2004)
25. Bøn som videnskab (2004)

26. Det nye menneskes tilsynekomst (2004)

27. At have tillid til livet (2004)

28. Arven efter Martinus (2004)

29. Partiskhed og upartiskhed (2004)

30. Kosmologien, Instituttet og Centret (2004)
31. Lokallogik og verdenslogik (2004)
32. To slags kærlighed (2004)

33. Det Tredje Testamentes opgave (2000)

34. Lavintellektualitet og højintellektualitet (1998)

35. Den evige verdensplan (1997)

36. Talsmanden den hellige Ånd (1995)
37. Tankeernæring (1995)
38. Søvn, aktivitet og hvile (1995)

39. Kristendom, kosmologi og esperanto (1995)

40. Fremtidens ægteskab (1993)
41. Fredsvidenskab (1992)

42. Foredrag i radio Unicorn (1992)

43. Den nye verdenskultur (1989)

44. Mental suverænitet (1989)

45. Organismen og tankens kraft (1989)

46. Universets mælkeveje (1988)

47. Ven med livet (1988)

48. Åndsvidenskabens nødvendighed (1988)

49. Et nyt livssyn (1988)

50. Livslyst og unaturlig træthed (1988) / Ole Therkelsen, Nov. 2006

 

"Martinus is "unknown" today - but as a time-vision 100years ahead on this timeline, it will be quite different"


 

Ole Therkelsen

 

Martinus, Darwin and

Intelligent Design

 

Borgen 2007

 

 

To be published (in Danish) on May 3, 2007, 320 pages

www.borgen.dk

 

 

Martinus, Darwin and Intelligent Design

© Ole Therkelsen 2007

Illustrations © Martinus Institut

Published by Borgens Forlag, Valbygårdsvej 33

DK-2500 Valby

The book is typeset in Palatino font

 

ISBN 978-87-21-030056

 

First Edition, First Impression 2007

All rights reserved

 

www.borgen.dk

www.martinus.dk

www.oletherkelsen.dk

Contents

Part 1 – The Universe and the World Picture

Chapter 1 Martinus and the world picture

Chapter 2 Natural and spiritual science

Chapter 3 The triune structure of the universe

Chapter 4 The universe and living beings

Chapter 5 The principles of cosmic creation

Part 2 – Evolution and Conscious Creation

Chapter 6 Darwinism and intelligent design

Chapter 7 The physical world – the tree of knowledge

Chapter 8 Information – chaos or cosmos

Chapter 9 Evolution as an expression of thought and consciousness

Chapter 10 Consciousness as a product of randomness

Chapter 11 Entropy and the accumulation of information

Chapter 12 Memory and life’s card-index

Chapter 13 Life’s eternal gathering of information

Chapter 14 Life within life within life within life…

Chapter 15 Organs that began as machines

Chapter 16 The eye – an organic camera

Chapter 17 The replacement of organisms

Chapter 18 Heredity and environment. Talent kernels and repetition

Chapter 19 Design in evolution

Chapter 20 The life urge and yearning in evolution

Chapter 21 Inner and outer factors in evolution

Part 3 – Defective Genes, Sickness and Health

Chapter 22 Diseases due to genetic factors

Chapter 23 Vegetarianism, health and destiny

Chapter 24 Thoughts, health and sickness

Chapter 25 The goal of evolution

Bibliography

 

 

Foreword

This book deals mainly with Martinus (1890-1981) and his account of evolution, which offers a third explanation as against Darwinism and intelligent design. The last 150 years have witnessed a dispute between Darwinists and theologians about the reasons for the emergence of complex organisms in nature. This dispute has blown up again because Biblical creationism in the form of intelligent design has been proposed as a scientific theory with the aim of being accepted on an equal footing with Darwinism in scientific enquiry and for teaching biology in schools.

Darwin’s theory explains the evolution of life essentially on the basis of two factors, namely natural selection and random mutation. Among randomly originated variations, the best suited will survive in the struggle for existence (survival of the fittest), so that useful properties accumulate by propagation. Darwin assigned a creative role to this natural process of elimination because it implied a gradual increase of well-adapted organisms at the expense of ill-adapted ones. He said that: "If it could be demonstrated that any complex organ existed, which could not possibly have been formed by numerous, successive, slight modifications, my theory would absolutely break down".

Intelligent design, which is officially presented as a scientific theory independent of the Bible and religion, aims to prove that Darwinism is wrong. Its advocates claim to have shown scientifically that cells contain such complex structures ("specified complexity" and "irreducible complexity") that they could not have originated by successive mutations, all of them with advantages for survival, as Darwinism postulates. This leads to the conclusion there must be some other cause, indeed an intelligent one. There must be a design in nature. But this is where the argument stops. In contrast to Martinus, the theory of intelligent design does not attempt to explain the motivations and mechanisms behind the formation of complex organisms in nature.

The first five chapters of the first part of this book The Universe and the World Picture are an introduction to an understanding of Martinus' account of evolution. The second part, which is half of the book, presents the main topic, namely Evolution and Conscious Creation in a total of sixteen chapters. The four last chapters in the third part of the book Defective Genes, Sickness and Health examine Martinus’ analyses of the genetic causes of sickness and the significance of experience for the future stages of evolution that lie beyond the present human stage: for Martinus claims that evolution has a goal: it is like a one-way street that leads to perfection!

In his two main works, Livets Bog (LB1-7) and The Eternal World Picture (EWP1-4), Martinus explains that natural science is based on intelligence and investigation from below, whereas spiritual science is based on intuition and investigation from above: he tells us that these two kinds of science will in future merge to form a single holistic science.

Martinus has been completely ignored in the public debate that has taken place in Denmark over the past six years about Darwin and God, the theory of evolution and intelligent design. The main focus of the book has consequently been placed on Martinus Spiritual Science because it is essentially unknown in the public arena despite its vast scope and immense perspectives.

Ole Therkelsen, Copenhagen 2007

Explanation of front cover

In connection with his eternal world picture, Martinus (1890-1981) drew a series of symbols in which he uses the seven colours of the visible spectrum to characterise the different forms of energy of the universe. Religious belief is mainly based on feeling, symbolised by the colour yellow. Science is based on the energy of intelligence, symbolised by the colour green, and Martinus Spiritual Science is based on intuition, symbolised by the colour blue.

After passing through centuries of superstition and belief, humanity has now, thanks to the clear light of intelligence, entered the epoch of science and intelligence. But we now stand at the threshold of a new epoch of intuition that will be based on spiritual science. The book’s three topics are symbolised by the three colours yellow, green and blue.

Science is based on intelligence or thought processes from below, whereas spiritual science is based on intuition or thought processes from above, as Martinus puts it.

The humane individual whose mature feeling (yellow) and developed intelligence (green) are in balance begins to gain access to intuition (blue).

The triangle in Martinus’ symbolic language represents the eternally living being.

 

Text for back cover

Martinus cosmology is eternally topical. Here, we see it in dialogue with darwin’s theory of evolution and intelligent design.

Darwin takes as his starting point a gradual evolution on the basis of natural selection; intelligent design attempts to show in a purely scientific way that a supreme intelligence exists behind all of creation. As against these two theories, Ole Therkelsen, public speaker and former lecturer in chemistry and biology, presents a third explanatory model of the complex organisms in nature, the origin of life and its composition, namely Martinus Cosmology.

The Danish seer Martinus (1890-1981) saw the universe as an all-encompassing living being in whom we all live and undergo the experience of life through an eternal evolution. Contrasts such as light and darkness, pleasant and unpleasant experiences, good and evil, are absolutely essential for the continual renewal of consciousness.

Martinus’ teaching has been largely ignored in the creation debate of recent years. It offers an interesting approach with a wealth of perspectives that confirms and corrects aspects of both Darwinism and the theory of intelligent design. Martinus argues in favour of an evolution based on the consciousness and experience of the living beings themselves and gives an insight into the future evolution of humanity towards perfection.

The book clarifies a long series of questions about Martinus, Darwin and intelligent design and is addressed to anyone interested in evolution from either a scientific, spiritual or religious viewpoint. It may also be read as an introduction to Martinus Cosmology.

Ole Therkelsen (born 1948)

Ole Therkelsen, cand. polyt. et scient., writes from his background as a trained chemist (DTU) and biologist (KU) as well as on the basis of his life-long commitment to Martinus Cosmology. Since 1980 he has given over 1200 talks on the Cosmology in fifteen countries in six different languages. Many of these talks may be heard on www.oletherkelsen.dk

 

Martinus, Darwin and Intelligent Design by Ole Therkelsen

 

Translator's preface

This is a remarkable book and a timely one. It is topical on two counts. Firstly, 2009 marks a double Darwin anniversary; it is 200 years since his birth and 150 years since the publication of On the Origin of Species. Secondly, it addresses itself to the contemporary version of the perennial debate about fundamental issues currently taking place within a postmodern context that is suspicious of overarching narratives, be they religious or scientific.    

          The title of this book is in itself intriguing, as it juxtaposes three very disparate elements. Darwin is an eloquent symbol for the power of a great idea and its part in creating our modern post-religious sensibility. Intelligent design alerts us to the reluctance among many people, particularly those to whom a religious world-view remains meaningful, to wholeheartedly accept evolution as an explanation of our origins. And Martinus (1890-1981) is, to begin with, the name of a little-known Danish writer.

          And yet this book deals primarily with Martinus, using Darwinism and its critics as a foil against which to bring out the stupendous cosmic vision that we owe to this Danish seer. It is time he was more widely known, not least in the English-speaking world.

Martinus developed a cosmic model that can sharpen our awareness of what it means to be human and deepen the sense of mystery about our existence that a superficial scientism appears to have banished. And yet he was neither a philosopher, nor a scientist nor even an imaginative novelist. He was a man of little schooling who experienced a momentous enlightenment in his thirtieth year which never left him throughout his long life. He spent the rest of it, some sixty years, in expounding his ever-present vision. There seems no better word for it, for his cosmic model claims to be neither theory nor speculation, but a straightforward description of the world in its totality (not just the physical world that is the legitimate object of science) as seen from the perspective of infinity and eternity. It is this latter viewpoint that saves his vision from becoming just another meta-ideology: indeed, it respects our humanistic sensitivities while honouring our link to an open-ended matrix of experience.

          It would be easy, if premature, to dismiss his work on the basis of its origin, which smacks of "revelation", a source that is rightly rejected as a basis of knowledge. However, if we venture to examine ideas, we will find ourselves seeing our familiar world in a fascinating new light. His cosmic model bears the hallmarks of elegance, harmony, simplicity and coherence that we look for in a good scientific theory. It presents a satisfying explanation of the underlying structure of the universe on the basis of a very few fundamental principles – William of Ockham would have approved. Moreover, it offers us concepts and approaches that have the power to harmonise the most disparate competing claims of science and religion (in their best aspects) to give us a broad picture of reality. The sheer optimism of his world picture is exhilarating, as is its grounding in the twin elements of eternity and infinity (so troublesome to science and religion alike) and its surprising take on the vexed question of consciousness.

          One aspect of Martinus' work does need explanation. He places it in a spiritual context, while making a sharp distinction between his spiritual science and religions. He would thus appear to plunge into the morass of untestable assertions that bedevil any discussion of spirituality. And yet, his writings breathe an empiricism that is both astonishing and beguiling – he makes us blink and look anew at what we imagined reality to be.  But the avowed pantheism of this cosmic model will appeal no less to those of a secular cast of mind, simply because it transcends such categories and reconfigures them within a broader context. We should not stumble over words, but see what he means by them. After all, he had to draw the words available in his surrounding culture to give expression to a vision that by its nature represents the very crucible of pre-verbal experience.   

It is as if Martinus' personal consciousness had been raised to a point at which we hear the living universe speaking through him about itself. And yet he is no mouthpiece of dubious "higher beings", but steadfastly remains his own source: he describes reality almost prosaically, if sub specie aeternitatis, and yet in a way that resolves the deepest puzzles of existence in an appealingly human way. Simply to allow these thought pictures to pass before our inner vision is a deeply stimulating experience: there emerges a way of understanding the world which is entirely consistent with our scientific world-view while allowing us to see pre-scientific, religious and mythological world-views as symbolic expressions of a vast underlying reality that surrounds us today as much as it ever did.

He throws detailed light onto our pre-natal and post-mortal existence in a way that weaves the pericope of a human life into a richly meaningful tapestry and shows us how we can resolve the conundrums of time and eternity in an intuitively satisfying way.

          His description of the evolution of human sexuality is perhaps one of his most intriguing contributions. Our contemporary culture, characterized as it is by changing patterns of sexuality and gender, gains in depth when seen from the perspective of a gradual transformation away from the male and female states to a new kind of human being who combines the best aspects of both sexes, in a process that will gradually give rise to a transfigured human body.

          His insights into the nature of health and disease are scarcely controversial in an age so aware of psychosomatic relationships.  He effectively scotches the myth that ill-health strikes randomly and shows us convincingly that we can indeed be the masters of our fate, and not least of our health. In short, Martinus cosmology is a deeply inspiring well of insights into the human condition and our profound interconnections with the entire cosmos through space and time.

          From a humanistic angle, Martinus' cosmic model offers a perspective that avoids the twin pitfalls of a theistic threat to our hard-won individual autonomy (characteristic of religion) and a narrow interpretation of reality (typical of scientism) that ignores the fundamentally provisional nature of the scientific enterprise. It consequently fits happily into the enlightenment project that lies at the heart of Western culture while lending it wings to expand into breathtakingly limitless dimensions. 

          Before Darwin, so much of life appeared inexplicable that it seemed reasonable to accept the existence of a deity. In a post-Darwinian world, we can see through the fallacy of explaining the unknown by something even more unknown. The triumphant march of science since his time has bequeathed to us a rich explanatory matrix rooted in a reasoned observation of reality. It has perhaps been less successful in describing a universe in which human beings can feel truly at home. That is where Martinus comes in. His vision gives us the tools to reinterpret our scientific world-view, and not least the powerful explanatory principle of evolution, so that we begin to sense our central role as knowers within an evolving cosmos of which we are, as individuals, an indispensable and eternal part.   

 

Richard Michell, January 2009.
 

 main-back