Fjortonde kontakten Tisdag, 29:e april kl. 14.00


 • (Nummereringen er en fortsettelse av nummerekkefølgen fra kontakt nr 13).
 • + Jag längtar starkt efter lite andlig förfriskning, Semjase, därför skickade jag mina tankar till dig och anropade dig.
 • 51   Semjase. Det gläder jag mig mycket över, men finns det ingen i din omgivning, som du kan diskutera om andliga ting med ?
 • + Tyvärr inte, för alla de som intresserar sig för detta område bor långt avsides, eller de måste å andra sidan gå till sina arbeten. Det är dem icke förunnat att indela sin arbetstid så, som jag kan göra i mitt fall. Av dessa skäl kan vi träffas högst varannan eller var tredje vecka, för att då utbreda oss inom andliga områden.
 • 52   Semjase. Det är inte bra, för under sådana omständigheter blir den andliga utvecklingen lidande.
 • 53. Ni måste därför välja kortare tid mellan sammankomsterna. minst en träff varje vecka.
 • 54. Det vore mycket bra om ni kunde gemensamt skaffa en plats, där ni kunde bygga er ett centrum och leva i den närmaste omgivningen tillsammans.
 • 55. Då skulle ni ha möjlighet att dagligen arbeta med andliga frågor.
 • + Det är en mycket god ide, Semjase, men det har min vän F.L. och jag själv redan tänkt på. Vi tänkte oss därvid en stor bondgård, något avsides liggande, och lämplig för vårt ändamål. Men förverkligandet bereder oss svårigheter, för sådana objekt är oerhört dyra, och vi måste åtminstone lägga upp 500.000 Sfr på bordet.
 • 56   Semjase. Om ni samarbetar på allvar, då skulle ni kunna realisera denna plan.
 • 57. Jag är också gärna beredd att hjälpa till med kristaller och stenar, som ni kunde avyttra, så att ni snabbare finge ihop kapitalet.
 • + Jag har redan sagt en gång, Semjase, att jag inte på något enkelt sätt kan sälja dessa ting med det beskedet, att de skulle härstamma från någon stjärna osv.
 • 58   Semjase. Gör dig inga bekymmer för detta, för jag har funderat över saken och funnit en utväg.
 • 59. Sälj endast kristallerna och stenarna mot ett vederbörligt kvitto, och med den förklaringen, att det beträffande de avyttrade stenarna och kristallerna rör sig om..... .......... ( beteckning ), men att deras ursprung inte går att ta reda på med jordiska metoder och beviskrav.
 • 60. Nämn sedan inte heller varifrån kristallerna och stenarna kommer, utan skriv bara på kvittot att det handlar om kvarts, malakit, rosenkvarts osv.
 • + Menar du att detta skulle fungera ?
 • 61  Semjase. Logiken innebär, att detta är rättmätigt enligt era lagar, och att det inte skulle innebära något bedrägeri.
 • 62. Under den senaste tiden har jag studerat er lagstiftning noga, och då har jag stött på ett stort antal lagar, som i varje avseende är en mänsklig livsform ovärdiga. Ofta är lagarna så dumma och primitiva, att jag mådde illa när jag studerade dem.
 • 63. Endast i några mycket få lagar finns det ett spår av lagmässiga slutledningar, ty 93 % av er lagstiftning saknar all mänsklig värdighet och allt förnuft, för att inte tala om vett och logik.
 • 64. Vi visste nog tills nu, att inte allt stod rätt till med er lagstiftning, men vi hade ingen anledning till eller något behov av att syssla mer ingående med den, förrän du gjorde mig uppmärksam på den.
 • 65. Men att det stod så illa till, det överträffar det värsta som vi kunde föreställa oss.
 • + Tyvärr har du rätt, för jag konstaterade detsamma för flera år sedan. Men att diskutera om det är meningslöst, för det har att göra med hela folkets inställning att sådana lagar överhuvud taget kan existera. Folket i gemen måste resa sig upp emot dessa lagliga manipulationer, för att en ändring ska kunna komma till stånd.
 • 66   Semjase. Du talar mycket klokt, men ändå är det den enskilde, som kommer med idèn; den idé, som sedan kan sprida sig utåt och rycka med sig folkmassan.
 • + Det står mig helt klart, men jag bedömer det så, att den tändande idén inte kan utveckla sig till en brinnande fyr förrän glöden har blivit intensiv nog. Med detta menar jag det, att kunna låta Andens kraft bli verksam. Men då krävs det, att denna nämnda folkmassa först skakar av sig den förlamande religionen, innan den kan nå fram till kunskaps- och vishetsenlig bedömningsförmåga.
 • 67   Semjase. Du uttalar min egen åsikt, precis som om du skulle ha läst mina tankar.
 • + Det kan nog vara så, för jag har ofta kunnat konstatera, att andliga sanningar harmonierar, även om de beskrivs med annat ordval. Det har du ju också själv sagt. Det är bara det, att det mången gång är fördömt svårt att foga sig i sanningens krav.
 • 68  Semjase. Det där låter så egendomligt - någonting tycks bekymra dig.
 • + Eftersom du ändå frågar - men säkerligen kommer du inte att tycka om vad jag har att säga.
 • 69  Semjase. Tala ut, även om jag inte skulle gilla det du säger.
 • + Det gäller dina hårda bestämmelser beträffande några av mina bekanta.
 • 70   Semjase. Du kan väl inte smälta detta för att dina känslor revolterar ?
 • + Precis. Jag tycker helt enkelt att din väg är för hård, ty varje människa har rätt till att lära och låta sig bli undervisad.
 • 71   Semjase. Visst, men det är tydligt att du har dragit in för många faktorer, när jag talade om att nämnda personer skulle utestängas eftersom det handlar om viktiga förhållanden.
 • 72. Jag har ju i alla fall sagt, att jag inte kan förbjuda en kontakt, men att jag måste ha det kravet, att personerna i fråga utestängs från viktiga saker tills dess att de har funnit sin andliga väg, vilket så vitt jag kan bedöma dock torde ta sin rundliga tid.
 • + Vad menar du med 'viktiga saker' ?
 • 73   Semjase. Att personerna inte får tillfälle att se mitt strålskepp, och att de inte kommer med på foton som visar mitt skepp.
 • 74. Dit räknas också att de inte får gå med till kontaktplatsen, om det eventuellt skulle komma på tal, och att kontaktstället inte får nämnas innan kontakten har ägt rum.
 • 75. Undantag är naturligtvis inte uteslutna, om jag finner att så vore lämpligt beträffande en eller annan person.
 • 76. Möjlighet för ett sådant undantag föreligger redan, åtminstone för din bekante, herr J., ty under de senaste veckorna har åtskilliga förändringar ägt rum inom honom, som länder honom till andlig utveckling och därmed till hans och vår fördel.
 • 77. Men tyvärr räcker inte det måttet till, som det nu är, för att jag skulle kunna förklara mig vara beredd att tillåta honom full insyn i alla ting, vilket jag nu därför måste förvägra honom.
 • 78. Tyvärr känner jag inte till hans andliga utveckligsförmåga, varför jag inte kan fastslå hur länge framåtskridandet kommer att bestå.
 • 79. Å andra sidan skulle jag inte vilja utforska hans tankar av skäl som jag redan har nämnt en gång.
 • 80. Att han jobbar hårt inom sig själv, det är helt klart och säkert, utan varje tvivel.
 • 81. Mannen utkämpar inom sig själv en mycket hård kamp, som kommer att vara ännu mycket intensivare från och med morgondagen.
 • + När du gav dina instruktioner sade du dock, att herr J. skulle tänka i rent materiell-intellektuella banor, och sedan var du fortfarande av samma åsikt vid den senaste kontakten den 25:e april. Hur rimmar det då med vad du säger just nu ? Det blir jag inte klok på, även om jag gläder mig utomordentligt över din ändrade inställning.
 • 82   Semjase. Det har på intet sätt med min inställning att göra, utan bara med fakta: Under dagarna från den 26:e april tills i dag har det ägt rum allehanda nytt i herr J`s innersta, om också mycket av detta har skett omedvetet och utan hans kontroll.
 • 83. Under dessa få dagar har en omvandling skett, som normalt andra människor skulle behöva åratal för att åstadkomma.
 • 84. Men att detta har hänt först nu och så plötsligt inom honom har sin grund i religionerna, av vilka han slets hit och dit under så gott som hela sin levnad.
 • 85. Genom dessa blev han vilseledd, och han hemföll ofta åt än den ena och än den andra ytterligheten. Det blev tidvis så allvarligt, att han inte visste vad han skulle acceptera som riktigt.
 • 86. Som så mänga jordemänniskor blev han vilseförd genom irrläror, men han genomskådade felen och blev utrustad med en sund misstro.
 • 87. Men en misstro, som inte hade något med falskhet att göra, utan med ärlighet, och som är hans sanningssökandets väg.
 • 88. Detta kommer både han och du att bli medvetna om i morgon, och det med all önskvärd tydlighet.
 • 89. Och just detta kommer för herr J. att vara den egentliga andliga impulsen till att grundlägga en utveckling av hans dragning till det andliga.
 • 90. Jag har tillåtit mig att skåda en smula in i framtiden beträffande detta, och då betrakta några detaljer i hans utveckling.
 • 91. Jag har också som hastigast tillåtit mig under dessa dagar att få ett allmänt intryck av hans innersta, varför jag nu kan förklara allt detta.
 • 92. Tro mig, morgondagen blir inte särskilt lätt för herr J., ty hans känslor kommer att försöka gå sina egna vägar inom honom, det kunde jag urskilja mycket tydligt.
 • + Det här är mycket intressant för mig, Semjase, nu förstår jag bara inte varför du alltid talar om morgondagen ?
 • Semjase 93. Jasså, ja, det kan du naturligtvis inte veta.
 • 94. Framtiden visade mig, att herr J. kommer till dig i morgon på eftermiddagen, och att han genast kommer att läsa igenom den tolfte kontaktberättelsen i dess viktigaste punkter på ort och ställe.
 • 95. Det gäller då vissa iakttagelser som du gjort, varefter ni båda kommer att diskutera vissa saker.
 • 96. Men därvid får du ännu inte tala med herr J. om det, som jag just har förklarat allt om för dig.
 • 97. Det får du tidigast göra 14 timmar efter ert samtal, för först måste han till viss grad smälta det som står i den tolfte berättelsen.
 • + Du får mig att le, Semjase, för ditt framtidsskådande kan inte stämma helt, åtminstone inte tidsangivelserna. Herr J. har nämligen per telefon underrättat mig om att han kommer till mig redan på förmiddagen, men inte först på eftermiddagen, som du vill ha det till att du har sett i framtiden.
 • 98   Semjase. Du betvivlar alltså mina ord ?
 • + Exakt, fastän jag ställer stora krav på dig när det gäller ting liknande framtidsskådande. Sånt tror jag helt enkelt inte på, för du vet ju att jag är absolut inte vidskeplig. För mig räknas bara verklighet, fakta, sanningar och det effektiva vetandet. Antingen du vill eller inte, så måste du alltså först bevisa för mig att din förutsägelse stämmer innan jag kan acceptera den som ett vetande. Men jag låter mig gärna och när som helst bli undervisad och överraskad.
 • 99   Semjase. Jag förstår nog, men överraskningen kommer tvivelsutan att vara på din sida.
 • + Det får jag väl se, men en sak stör mig i din förklaring, nämligen att du har stökat omkring i herr J`s innersta, trots att du har sagt att sådant skulle du bara göra i yttersta nödfall.
 • 100  Semjase. Du är lika enveten som någonsin, men jag vill inte förtiga informationen: Under de senaste dagarna har herr J. Två gånger sysselsatt sig intensivt med vår sak. Därvid avvek från honom omedvetet några tankar, som var riktade mot mig, och som trängde fram till mig.
 • 101. Som sagt var skedde detta honom omedvetet, ty han känner inte till metoden för tankeöverföring.
 • 102. Men dessa tankar, som utstrålade från honom, föranledde mig att länka min uppmärksamhet till honom, varför jag så att säga tvångsmässigt trängde in i honom, varigenom jag kunde göra den bedömning som jag nämnde.
 • 103. Jag konstaterade då, att herr J. behöver en viss tid för att han skall kunna smälta alla angelägenheter.
 • 104. Därför behöver han också en längre tid på sig för att kunna bearbeta åsynen av mitt skepp på morgonen den 20:e april, så att han blir någorlunda klar över händelsen, vilket betyder att han inte ännu kan se klart. Men detta medför inget avbrott i hans inre kamp.
 • 105. Tack vare mina 'inom-honom-forskningar' har jag också konstaterat, att vi kan skänka honom vårt fulla förtroende gällande våra uppgifter, ty herr J. är absolut hedervärd och pålitlig, vilket dock inte utesluter att vi måste ge oss till tåls ännu en liten tid, innan jag kan upphäva mina föreskrifter, givna för hans person.
 • 106. Men detta har inget att göra med otillit eller misstro, utan jag har så bestämt med tanke på den andliga utvecklingen inom honom. Det kommer han säkert att förstå, ty förståndsmässigt är han vida längre kommen än andra i din grupp.
 • + Du talar ofta så fruktansvärt sakligt, när du beskriver människor och deras egenskaper. Det gör jag också, åtminstone delvis, men det irriterar ibland gruppmedlemmarna.
 • 107   Semjase. Dock står det klart för oss, att endast sanningen kan vara tjänlig, och just för dens skull skall ingen hänge sig åt falska känslor.
 • 108. Även dina närmaste vänner måste komma till rätta med verkligheten och foga sig i det jag bestämmer.
 • 109. Därför får de inte bli besvikna eller förnärmade över vad jag redan vid förra mötet förklarade, nämligen att det inte får framställas några fler foton som visar personer och skepp tillsammans.
 • 110. De bevis av detta slag som redan har gjorts räcker fullkomligt, och mer sådant behöver du inte.
 • + Än en gång, det är helt klart, Semjase. Men jag har märkt att även du kan göra fel, för du har gjort dig skyldig till en ordentlig tabbe, när du utplånade bilderna på dia-filmen från den 20:e april.
 • 111   Semjase. Det låter som skadeglädje.
 • + Det är det också på sätt och vis, om än inte en pik mot dig själv, utan mot er älskade höga teknik. Men det nämnda felet, det torde kunna ledas tillbaka till dig själv.
 • 112  Semjase. Inte heller vi är ofelbara, som jag redan har framhållit. Men vad ont kan jag och vår teknik lastas för ?
 • + Får jag verkligen säga dig det ?
 • 113  Semjase. Javisst, för också jag skulle vilja avhjälpa fel, som jag råkat göra.
 • + Då håller jag mitt munläder tätt, för jag skulle inte vilja, att du förstör ännu mera för mig.
 • 114   Semjase. Det kommer jag inte att göra, men jag vill bara inte begå samma fel två gånger, det var det jag menade.
 • + Kan jag lita på det ?
 • 115  Semjase. Förvisso, för du vet ju att jag inte ljuger, och för mig är det en fråga om bagateller.
 • + Naturligtvis. OK då - Du har förstört precis den motsatta halvan av filmen, så att även alla de andra bilderna blev lidande. Men omkring tio bilder är nog användbara, och på dessa ser man alla personerna samt ditt strålskepp. Visserligen är allt dimmigt och oklart, men fortfarande kan man faktiskt se allting.
 • 116   Semjase. Är det verkligen så ?
 • + Skulle jag nu å min sida ljuga för dig ?
 • 117  Semjase. Naturligtvis inte, och efter vad som skett är dessa frågor inte heller så särskilt viktiga.
 • + Det. lugnar mig oerhört, och efter alla dina förklaringar är jag också känslomässigt återigen på fötter.
 • 118  Semjase. Det förstår jag inte.
 • + Nu får du mig att skratta. Skulle det nu vara så svårt att förstå ?
 • 119   semjase. Jag förstår inte ditt " på fötter ", vad skall det betyda ?
 • + Jasså, jo, det är ett sätt att uttrycka " jag är återigen i form ", eller " nu mår jag bra igen Semjase ( med ett ljust skratt )
 • 120. Du har mången gång talesätt, som rätt och slätt är mig främmande.
 • + Om du vore ett sådant jordeväsen som jag, då skulle du känna till, att sådana uttryck helt enkelt är " inne " i dag hos oss. De hör så att säga till det dagliga livet.
 • 121   Semjase. Jag förstår det, men jag å min sida -------ett .ögonblick - jag förnimmer . . . . .
 • + Jag hör det också, Semjase, en traktor närmar sig.
 • 122   Semjase. Vi måste skiljas åt, annars kommer fordonet att bromsas och sättas ur funktion av skeppets skyddsskärm.
 • 123. Och det vore oklokt, för då skulle folk märka det ovanliga.
 • 124. Jag hade inte räknat med, att någon skulle förirra sig hit.
 • 125. Så lev då väl, och tänk på mina ord.
 • + På återseende, Semjase, och låt snart igen dina tankar gå till mig.
 • 126   Semjase. Det var en mycket trevlig avskedshälsning, men vi ses ju igen, min vän