Tjugofemte Kontakten Måndagen, 16. Juni 75 kl. 1.46

 


+ Först och främst intresserar det mig vad som har kommit fram vid ert samråd beträffande demonstrationen. Har ni kunnat komma överens.

(Semjase): 1. Säkert, men du kommer inte att bli glad över vad jag har att berätta: Den demonstationen som jag hade tänkt att genomföra, och ursprungligen hade planerat kan jag inte genomföra i den form som jag hade förutsett. 2. De tvivel som vi har kunnat upptäcka, visar mycket tydligt hän på att vissa personer i din grupp ännu inte är mogna nog för att omfatta dessa ting, och att förstå dem. 3. Om jag ville uppvisa mitt skepp för dina gruppmedlemmar och några andra personer, så att det skulle vara mycket bra att iakttaga, då kan detta ännu inte längre vara fallet, och det kan inte vara det i framtiden heller. 4. Det har nu visat sig helt klart och tydligt utur de gångna händelserna, och det måste förbli vid detta. 5. Vid Rådets beslut så har man givit mig tillåtelse att i mycket lite form genomföra några ting, och enbart med mycket inskränkta bestämmelser. 6. Genom det och tvivlande färhållandet av H.J. som nyligen har ägt rum har givit vid handen, att jag inte kommer att avskärma min lilla uppvisning mot seende så att detta kan iakttagas av personer som inte är under vårt inflytande, men inga utomstående personer kan vara med denna demonstration såsom jag från början hade medgivit.

+ Det glädjer mig faktiskt inte Semjase: . Kan du ändå inte göra ett undantag? Du kan då ändå inte plötsligen låta allting ändra sig, enbart för en enskild som har vissa tvivel.

(Semjase): 7. Tyvärr inte, då detta är ett rådsbeslut som jag måste följa.

 + Men........

(Semjase): 8. Det går inte. Då jag inte kan bryta mot våra lagar.

+ Det är bra, jag vill inte förleda dig till orätt, och vi måste väl finna oss i det nya beslutet.

(Semjase): 9. Säkert.

+ Bra, då måste ag väl förklara för de andra mycket noggrant. Det är inte lönsamt att tränga in i dig med denna sak mera.

(Semjase): 10. Du är mycket förståndig.

11. Men det finns ännu en viktig sak som jag måste avhandla med dig, och det är Rådet som har givit mig det uppdraget.

 12. Det gäller eliminerandet av ditt vetande om bestämde saker: Alla är därmed införstådda, att en eventuell eliminering skulle ske i enlighet med ditt önskemål.

13. Din kompromisslösning har fått mycket stort medhåll, och även för oss tycks den vara det bästa medlet.

14. Men sedan så har man kritiserat den saken att du har lovat att hålla föredrag osv, från denna månad räknat i form av en förklaring.

15. Mina iakttaganden har visat, att du inte har vidtagit några som helst steg för att organisera dessa föredrag.

+ Du vet ju redan, att jag, när det gäller sådana saker är en nolla, och jag behöver hjälp.

(Semjase): 16. Visst, men trots det så måste du nu äntligen ta sakerna i din hand, då det på grund av vissa orsaker är brådskande.

17. Om du inte erhåller någon hjälp av dina gruppmedlemmar angående denna sak, då måste du trots allt börja med det, ty upplysning har blivit ett brådskande bud.

18. Det räcker inte längre, att du bara i din grupp och i vissa andra intresserade kretsar sprider dina insikter, ty tiden är kommen, då den breda offentligheten måste bli informerad.

19. Detta betyder, att du nu måste bemöda dig, att genom föredrag ge ditt vetande tillkänna i lekmannaoffentligheten.

20. Detta har blivit ett brådskande bud.

21. Om du redan har utarbetat ett föredrag, då behöver du nu ändra det, och vissa vidare fakta måste tagas med där. 22. Den viktigaste nya faktorn är därmed sakförhållandet av ozonbältets förstörelse, som sker på ett mycket mycket hastigt sätt, mer och mer.

23. Utarbeta beträffande detta ochså ut ett flygblad och sprid ut det. 24. Det skall också komma ut till tidningar och TV osv, och skrik ut denna hotande fara från alla tak. 25. Vidare skall du fläta in i ditt föredrag, att även faran av kärnvapen har tilltaget på ett oerhört sätt och mått.

 + Semjase, du kan tala bra, för det första så kommer man att kritisera allt som jag kommer att skriva, därför att det är för hårt beskrivet. Och å andra sidan kommer man att ställa dumma frågor, nämligen varför du inte ger mig ett finnansiellt stöd osv. Ibland skulle man vilja gråta därför att jag finner dessa ting helt enkelt fördömt oförnuftiga. Flera gånger har jag under den sista tiden befattat mig med tanken, att jag skulle handla på bästa sättet om, jag helt enkelt kastade bort alltihopa, och hade ett dagligt arbete. För det första har jag då inte den finnansiella sorgen, och för det andra behöver jag inte längre befatta mig med ologiska frågor osv.

(Semjase): 26. Utförandet av din uppgift ligger helt och hållet i ditt eget omdömme. 27. Om du därför vill träda tillbaka, då skulle det för hela er mänsklighet vara en mycket dålig gärning, men å andra sidan kommer vi inte att lägga beslag på dig och tvinga dig, så du är fri att själv besluta. 28. Men var snäll och betänk, att det åvilar endast dig om jordemänskligheten ernår en mycket viktig fördel, för att kunna beskrida en bättre väg. 29. Jag vet väl vad du tänker, att varje människa måste bära sitt eget skinn till marknaden, men med detta är det inte slut.

30. Tänk också på, att endast mycket mycket få jordemänniskor besitter liknande förmågor som du, och för det mesta så har dessa inte mod nog att yppa sådana fakta. 31. Som människa är det din plikt att sprida ditt vetande till dina medmänniskor, och att hjälpa därmed. 32. Du visste ju från början att allt skulle bli mycket svårt och att man inte skulle stå vid din sida för att hjälpa dig särskilt mycket. 33. Därför tycker jag att du på ett förhastat sätt ser ett slut på våra saker. 34. Jag har.................................................

+ Du kan verkligen tala bra.

(Semjase): 35. Låt mig tala färdigt. 36. Jag ser att du är vred, därför att framgången av hjälpen inte kan förväntas, och mycket som är ologiskt strömmar emot dig. 37. Men din vrede behövs inte, för du måste ändå förstå, att dina medmänniskor i andligt avseende står oerhört mycket långt bakom dig, och måste först lära sig detta. 38. Detta vet du mycket väl. 39. Mänsklig vrede kan enbart tillämpas, där vetandet om lagar och bud och andra ting är klart givna, och trots det blir missaktade.

40. Men ovetandet får inte framkalla någon vrede i dig, då detta är emot lagarna. 41. Som hjälp för dig skulle jag alltså vilja förklara, att du i lugn och ro skall tänka över allt mycket nogrant innan du meddelar ditt beslut. 42. Betänk att mänskligheten behöver din hjälp, och att du kan förmå att ge den mera än någon annan människa skulle förmå att göra, om vi bortser från vissa profeter, som också missaktades och förfalskades.

43. Betänk att sedan 2000 år inte en jordemänniska har haft kontakt med en mycket hög andlig form, har utvalts av denna, och blivit förmedlare av ett mycket viktigt budskap, såsom detta har inträffat i ditt fall. 44. Betänk dårför att du skattas som mycket viktig av oss och väsendena av den höga andliga platån Arahat Athersata, och detta sker inte för ingenting. 45. Du är den första profeten av nutiden och därmed den viktigaste personen i er värld, då du är den grundläggande beredaren av vägen för den nya tiden. 46. Du måste leda det mycket svåra förarbetet för de sanningsförkunnare som kommer efter din tid. 47. Var snäll och betänk detta mycket noggrant, innan du fattar ditt beslut, som enbart härstammar ur vreden.

48. Vi känner till den vågartade vreden i er jordemänniskor för under alla tider har vi haft liknande problem med er. 49. Många profeter befann sig i en stor vrede på grund av deras medmänniskors oförstånd och oförnuft. 50. Och ofta behövde de den här vreden, för att kunna fullfölja sin uppgift. 51. Men var rättvis, då du inte behöver existensen av din vrede, därför att dina medmänniskor är ovetande. 52. Till de ologiska frågorna betäffande finansiell hjälp osv. skulle jag vilja ge en förklaring till frågeställarna: Varje jordemänniska må betänka att vi inte är utrustade med gods och medel till betalning osv som är brukligt på jorden, och vi har ingenting som skulle vara likformigt med detta.

53. Även om ville, skulle vi inte kunna hjälpa er med finansiella medel, det som ni kallar pengar, vi skulle inte kunna tjäna er med det, för vi har inte någonting liknande. 54. Lyckospel osv kommer vi aldrig ha ett finger med i, då dessa är av ont värde. 55. Som en tredje viktig punkt kan nämnas, att vi inte låter oss provoceras genom tal och frågor osv. då denna jord är er hemtrakt och inte vår. 56. Men när vi nu är här och vill hjälpa jordemänniskan i sin andliga och särskilda utveckling, då betyder detta en förpliktelse som vi har ålagt oss själva, och som vi inte låter bli till en av jordemänniskan styrt befäl och till ett måste. 57. Vår uppgift motsvarar en frivillig förpliktelse. 58. Detta är vår sida till den tillkommande er sida, nämligen att jordemänniskan har att bemöda sig, och hon måste helt enkelt lämna sin peng till en sådan sak. 59. Detta betyder att också jordemänniskan måste vara redo till en frivillig förpliktelse från sin sida, och måste ålägga sig den, och måste bära vissa ting själv.

 60. Det är helt felaktigt av honom att tänka, att han enbart kan taga i anspråk hjälp och nåd, utan att själv bidraga med någonting. 61. Jordemänniskan måste lära därav, att hans själviskhet, hans gränslösa egoism, är fullständigt felplacerad, och har inget som helst berättigande. 62. Så om jordemänniskan skall bli hjälpt, då måste han också bidraga med sin del till denna hjälp själv. 63. Men denna del består efter era värden räknat i anskaffande äv erforderliga kapitalet och allt arbete som är nödvändigt. 64. Men om jordemänniskan bara tror att han bara ta emot utan att ge någonting istället, då befinner han sig på irreala vägar. 65. Han förmår enbart att besegra sin onda egoism, när han blir klar över, att alltid två olika faktorer, som i sig själv bildar en enhet utgör en överenhet. 66. Det betyder med andra ord i detta fall, att givande och tagande måste bli sammanfogat till en enhet. 67. On vi till er förmedlar andligt gods och vetande osv, då är det er plikt att bearbeta detta gods och vetande, och att likaledes bidraga med vissa ting till uppnående av det hela.

68. Men då jordemänniskan efter sin grundsats handlar och tänker ologiskt, nämligen att det är saligare att taga än att giva, då kan han inte befria sig ur sin onda egoism. 69. Och jordemänniskan är egoistiskt det enskilda fallet såväl som i mängden, och i er värld skriver man exploatering med stora bokstäver. + Det var fördömt klart, Semjase .

(Semjase): 70. Visst, men det behövdes sägas.

+ Det är bra, men ingen förebrår. Men låt oss nu tala om någonting annat, för jag har en fråga på lager: Hur förhåller det sig med spiritismen, skall man tala med de avlidna och är detta överhuvudtaget möjligt? Jag har angående detta min speciella åsikt, men som jag just nu inte vill tala om för dig. Var snäll och förklara för mig hur det förhåller sig med detta, då vi för en kort tid sedan har talat om detsamma.

(Semjase): 71. Som du vill: Principiellt betraktat bedrivs hos er jordemänniskor myckcet spiritism, men däremot mycket lekmanna mässigt och utan nämnvärda insikter eller framgångar. 72. Men mer än 95% av så kallade spiritistiska sammankomster beror på bedrägeri, självbedrägeri och charlataneri. 73. Helt medvetet blir alltså felaktiga saker hävdade, och blir genom trollerikonster osv understrukna. 74. I många, väldigt många fall föreligger också självbedrägeri, då de som bedriver spiritism är av den felaktiga åsikten, att väsen på andra sidan eller avlidna skulle svara dem. 75. Ett medium av sådan art är mycket mottaglig för telepatiska svängningar från det undermedvetna och "tappar" genom den här förmågan av det undermedvetna hos andra människor, så att de erfar saker som ligger i framtiden eller i det förflutna.

 76. Oinvigda och ovetande människor tror då att mediet faktiskt har mediala färdigheter. 77. Människor blir därför ofta mycket förvånade, när de genom sådana handlingar får erfara saker om sig själva eller anförvanter, och andra människor som de sedan länge själva har glömt, och inte mera förmår att erinra sig. 78. En liknande form blir för övrigt också utövad av en utav, dina gruppmedlemmar, villket jag har fastställt. 79. Den bor inte långt från dig, och har hemfallit åt självbedrägeri. 80. Den här formen av föregiven spiritism uppväcker i mediet ett ont självbedrageri, varigenom också de medverkande blir inneslutna i detta.

 81. Varje realitet går därvid förlorad. 82. Sådana felaktiga former år tyvärr mycket utbredda och kan inte inom kort tid bli dämpade. Tiden skulle tyvärr inte räcka till om jag skulle vilja behandla alla de olikartade formerna av, spiritismen, så jag måste nöja mig med förklaringen över den verkliga faktorn: Av ovetande och ologiska människor skulle varken en simpel besvärjelse av döda eller verklig spiritism bli bedriven. 83. De här sakerna är för det första mycket farliga för de utövande, och för det andra blir de bedragna av de döda eller skämtsamt utnyttjade. 84. En avliden livsform besitter också i sfären på andra sidan bara precis det vetandet, som de samlat på sig i den materiella världen. 85. Blir de då anropade från den materiella världen, då förmår de bara att diskutera och omtala precis det som de lärt sig i den materiella världen. 86. Den svåraste punkten är i synnerhet de religiösa dogmerna, som en avliden livsform alltid kommer att skjuta i förgrunden och låter därigenom de ännu levande bli svårt vilseledda.

87. Detta därför, emedan den religiösa faktorn i deras materiella existens redan har spelat en dominerande roll i deras liv. 88. Många avlidna är inte införstådda med ett anropande av deras väsen och bedrar därför elakartat de ännu levande, när de blir anropade. 89. Många utövar skämt och förutsäger felaktiga saker, men som faktiskt då inträffar, emedan de ovetande levande tror på det, och händelserna dras till dem som en magnet. 90. Men nu finns det fortfarande en form av den sanna spiritismen, men som enligt vårt vetande bara fyra jordemänniskor har förmågan till: I den här formen blir avlidna av högre former, och också väsen av andra sfären anropade.

91. Och då dessa ofta är mycket högt andligt utvecklade har de också avlagt många irrläror och har blivit visa. 92. Och dessa ande och väsensformer är de enda som på ett sanningstroget sätt besvarar alla frågor från ännu levande, och bedriver varken skämt eller bedrägeri. 93. Grundläggande ligger alltså sanningen av spiritismen däri; att den i första linjen är oönskad av de avlidna, och till ingen som helst nytta för de levande, utan ger bara ont, när det handlar om den tillämpade lägre formen av spiritism. 94. Människan skulle därför aldrig drista sig till att anropå de döda.

95. Väldigt mycket nöd och elände kunde redan därigenom bli upphävd, om ni låter bli den här onda och vilseledande spiritismen. 96. Av värde är bara spiritismen av högre form, då döda från högre andliga sfärer, eller högre väsen kan bli anropade och tillfrågade. 97. Men som sagt existerar nu för tiden på er jord bara fyra människor som är i stand till sådant. 98. Men i ert så kallade europeiska område lever inte en enda av de här fyra som verkligen kan sina saker, men jag har inte rätt att nämna deras namn.

+ Tack, Semjase. Dina förklaringar motsvarar inte precis mitt hittillsvarande tänkande, men jag låter mig gärna undervisas i varje stund. Om du inte har någonting emot det då har jag ännu en några vidare frågor.Jag skulle ...

(Semjase): 99. Tyvärr kan jag inte svara på dem idag, då jag fortfarande har olika saker att uträtta. 100. Men du kan ställa dina frågor nästa gång.

+ Naturligtvis, som du vill. Men kan du åtminstone ge mig en närmare tidpunkt, då du vill ge din förminskade demonstration?

(Semjase): 101. Jag sade redan tidigare till dig, att jag av bestämda omständigheter inte kan göra detta, och att jag inte närmare skulle vilja nämna dessa. 102. Men det får vara till nästa gång, då jag nu måste resa bort på en tid.