Tjugosjätte kontakten Onsdagen, 18. Juni 75 kl.4:11

 


(Semjase): 1. Tyvärr kan jag inte underhålla mig med dig någon längre tid, emedan jag har blivit tilldelad en speciell uppgift. 2. Det blir inte heller möjligt för mig att under den närmaste tiden tillräckligt ofta satta mig i förbindelse med dig. 3. Var därför snäll och förstå, att vi måste lägga in längre tid mellan våra kontakter. 

+ Skall du resa bort? 

(Semjase): 4. Det har blivit ålagt mig så, men jag lämnar inte det jordiska systemet. 

+ Hur står det då i detta ögonblick till med demonstrationen. (Semjase): 5. Det handlar inte här om min längre resa, före den vill jag genomföra demonstrationen. 

+ Aha, jag trodde, att det nu äntligen skulle vara dags. 

(Semjase): 6. Tiden därtill hastar inte, för jag har dessförinnan väldigt mycket att göra. 7. Min nya uppgift för mig in i en del världar av ert system och till er drabant, Månen. 8. Detta står i sammanhang med en del händelser, som har avspeglat sig under den sista tiden. 9. Av de jordiska vetenskapsmännen har olika sonderings och forskningsföretag blivit startade, för utforskande av rymden och några världar, och som behöver vår uppmärksamhet. 10. Dessutom finns det en del nya aspekter för vissa ting, som två av era stormakter vill företaga sig från mitten av Juli. 11. Det är staterna Amerika och Ryssland som i sammarbete vill klarställa olika viktiga faktorer, varför de i ett gemensamt arbete vill ägna sig åt en rymdstation. 

12. Detta erfordrar vår yttersta uppmärksamhet och många kontroller, då de ifrågavarande inte får komma till mer kännedom, än som de jordkska vetenskapsmännen och makthavarna förmår att gå i land med. 13. Faran av uppnåendet till för stora kunskaper är med dessa företag tyvärr inom räckhåll, och därför måste vi kontrollera och testa allting mycket noggrant. 14. Skulle nämligen för många nya kunskaper uppnås, då kunde det här få mycket svårartade följder för jordemänskligheten, och särskilt därför, att jordemänniskan ännu inte är tillräckligt mogen för vissa ting, och för dylika nya insikter för att befästa makten av vissa stater och utvärdera dessa. 15. Men den största faran ligger däri, att de nya kunskaperna kan leda till fullständig förintelse av jordemänskligheten och deras värld, om de finner sin användning efter vissa riktlinjer. 

16. Det skulle ha en fruktansvärd verkan som följd i den solara omfattningen, varav hela harmonin skulle ha tagit skada. 17. Dessutom skulle även bebodda system i grannskapet rivas med och under vissa omständigheter skulle en mindre kosmisk katastrof kunna åstadkommas. 18. Därför måste vi försöka förhindra vissa insikter osv. 

+ Det är intressant, Semjase, men jag trodde att dessa företag först skulle äga rum under det första åttiotalet, och att man då skulle gripa sig an detta?

  (Semjase): 19. Det är redan nu så långt kommet. 

+ Men det förundrar mig, att du talar så öppet om dessa saker det är ju inte precis ditt sätt att göra så, då du hitintills bara har talat om dylika ting under tystnadsplikt från min sida. (

Semjase): 20. Säkert, men de här omtalade sakerna åsyftar helt speciella konsekvenser. 21. Jordemänniskan måste bli orienterad däröver, att all makt helt enkelt inte ligger hos vetenskapsmän och politiker, och att det ändå existerar andra väsensformer, som ombesörjer en viss ordning, så att människan alltså inte måste leva i för stor oro och ångest. 22. Men å andra sidan skall därigenom också de härskande och vetenskapsmännen i er värld bli klara över, att de helt enkelt inte kan handla fritt efter sitt eget gottfinnande och vansinne, och ges fria tyglar till förintelse. 

+ Det måste jag säga, att jag finner det helt i sin ordning då många av de här herrarna med lätthet förfaller till storhetsvansinne och vansinne. Men-har ni då ofta gjort dylika saker?

  (Semjase): 23. Säkert-men inte bara vi. 24. Vi har följt hela utvecklingen och i vissa former har vi också påverkat den. 25. Men å andra sidan måste vi också vid olika tillfällen bemöda oss om en eliminering, eller åtminstone få vissa företag att misslyckas. 

+ Det låter ju helt enkelt som om ni alltid vid vissa ting har ett finger med i spelet. 

(Semjase): 26. Visst, om du vill kalla det så. 

+ Jag vill kalla det så. Något är inte riktigt helt klart för mig, då du nyss har gjort ett egendomligt yttrande nämligen att inte enbart ni vid mångahanda ting haft ögonen med er och ingripit. Du förtiger någonting för mig och närmare bestämt inte först nu. Sedan länge har jag märkt, att du hemlighåller något för mig, varför det alltid på mig verkar som om du med spänning väntar på min fråga.

  (Semjase): 27. Kan du inte föreställa dig detta? 

+ Jag har väl mina förmodanden. 

(Semjase): 28. Nämn då dessa vid namn. 

+ Jag är ändå inte dum, för efteråt kanske man säger att allt detta bara var ett fantasifoster från min sida. 

(Semjase): 29. Det är en fullständig nyhet för mig, att plötsligt fastställa att du är rädd. 30. Det förvånar mig. 

+ Det är bra, du har mig fast. Du vet precis att varje rädsla är mig fullkomligt främmande och att du förmår med denna ojusta anmärkningen locka fram saker och ting hos mig. 

(Semjase): 31. Visst, Men jag var tvungen att vara ojust. 

+ Bra, det handlar alltså därom: Redan sedan lång tid har jag förmodat, att förutom er flera andra utomjordiska spökar omkring på vår värld, däremot med helt olika önskningar och förhoppningar. Dessa väsen må vara fullkomligt främmande för er ras, åtminstone delar av dem, medan andra själva måste härstamma från er ras.

  (Semjase): 32. Visst, men tala nu vidare. + Ja jag skulle kunna föreställa mig att inte alla utomjordiska som blandar sig i våra intressen, omhuldar de finaste avsikterna, men jag är inte klar över, varför ni tillåter dem detta..Men det skulle......... 

(Semjase): 33. Emedan varje livsform har sitt existensberättigande och kan tänka och handla efter sin form och efter sitt bedömmande. 34. Vi får inte utöva inflytande på ett våldsamt sått, om inte detta är livsviktigt, och enbart på ett lärande sått kan vi gå tillväga på det sättet. 35. Men tala nu vidare. 

+ Bra, detta förklarar för mig ert förhållningssätt och jag finner det logiskt. Jag utgår alltså från det antagandet att vissa för er främmande livsformer från universums vidder spökar omkring på vår jord och i världsrymden, och försöker att påverka andra livsformer, i de mest olikartade formerna. Men å andra sidan förmodar jag också, att en eller flera grupper av efterkommande från er gamla ras inte har återvänt till er, och att dessa då lever efter en gudomlig form. Då de alltså fortfarande måste leva efter den gamla formen kan det praktiskt taget bara vara så, att de därefter influerar många livsformer, och också jordemänniskor påverkar de, och träder fram som sändebud för en gud. Men jag är inte tillräckligt klar över varför du angående detta inte har sagt mig sanningen, då vi angående den här saken har talats vid flera gånger. 

(Semjase): 36. Jag har aldrig talat annat än om sanningen för dig. 

+ Då förklarar jag det för dig på ett annat sätt: Av hela angående de här sakerna har du bara sagt mig hälften av sanningen. Det betyder, att du väl har talat om sanningen i alla ting, men däremot bara förklarat och talat om hälften. 

(Semjase): 37. Visst, din förklaring är träffande. 

+ Mycket vänligt av dig. Men varför har du då inte talat talat om allt. (Semjase): 38. Tiden var inte riktigt mogen därtill - inte för dig, men för de andra, då deras vetande fortfarande var otillräckligt. 39. Men genom alla våra kontaktrapporter, blir de nu därav tillräckligt förberedda, för att också få veta dessa saker. 40. Det stämmer mycket riktigt med ditt förmodande, att det finns andra livsformer i det jordiska rummet, och inte bara våra. 41. Här uppehåller sig också några splittergrupper från våra tidigare raser men även också på andra världar, som fortfarande lever efter sin gamla form. 42. Oavbrutet försöker de att influera livsformer i överensstämmelse med sin form, och i synnerhet då jordemänniskan. 43. Redan deras förfäder framträdde som gudar, och så försöker de också att göra. 

44. De bemödar sig därom att speciellt inte låta jordemänniskor lämna den här formen, och att genom stoiska hänvisningar av religiösa irrläror osv, göra sig beroende av den och dess trollmakt under lång tid. 45. Sedan länge har de flera gånger försökt att bryta sig in i er värld, för att göra jordemänskligheten underdånig. 46. Ju religiösare jordemänniskan är eller blir, ju mer blir det här vansinnet möjligt genom uppfyllandet av påbuden. 47. Det här skulle betyda, att jordemänskligheten flera gånger kunde förfalla i ond religiös förveckling, och ett nytt blodigt religiöst vansinne skulle få herravälde i er värld. 48. Därför försöker man från deras sida att förtränga sanningen genom religiöst vansinne 

+ Din förklaring låter logisk för mig, men det framkommer därur en ny aspekt för mig, nämligen, hur förhåller det sig då med dina uppgifter, att jordemänniskan inte skulle träda i kontakt med dessa livsformer? 

(Semjase): 49. Också däröver har jag bara givit dig delvisa förklaringar: Jag talade om, vissa charlataner och bedragare osv, och till detta kan inte tillfogas mera, då dessa uppgifter är fullständiga. 50. Men dessutom tillkommer, att sagda livsformer här och där men däremot sällan, faktiskt upptar kontakt med jordemänniskor, som de bedrager genom sina religiösa inflytanden. 51. Men å andra sidan är många jordemänniskor underkastade bedrägerier, framkallade genom hallucinationer eller genom bestämda och viljemässiga skenprojektioner av utomjordiska livsformer, till ändamål att befästa sina irrläror. 52. Stora suggestiva influeranden till bedrägliga ändamål hör likaledes till detta, och även uppenbarelsen av manga former. 

+ Det förklarar mycket för mig. 

53. Vi kommer att samtala utförligt ännu en gång om detta. 54. Just nu går det tyvärr inte, då tiden är knapp och jag måste ta farväl. 55. Men ännu en gång skulle jag vilja göra dig uppmärksam på något: Inom kort tid kommer en svår uppgift att träda fram till dig, som har blivit förberedd under de senaste dagarna. 56. Det är frågan om, att du i lugn och ro undervisar en grupp människor om sanningen och förklarar den för dem. Kontakten med Tyskland kommer nu äntligen att bli förverkligad och redan inom de närmaste dagarna kommer du att erhålla en motsvarande underrättelse. 

57. Den första möjligheten av den här måste vi tyvärr förebygga emedan den förutsedda tiden av den andra sidan för vår sak varit otillräcklig. 58. Men den här gången blev den erforderliga tiden åstadkommen, så att allt kan genomföras efter förutsedda riktlinjer. 59. Bara oförutsedda saker och händelser kan ändra planerna, men vi kommer att bemöda oss om en fin framgång. 

+ Du menar med ditt yttrande personerna från Wiesbaden? 

(Semjase): 60. Visst. 

+ Då var deras motorskada vid slutet av förra månaden..... 

(Semjase): 61. Visst, även när det också om sakförhållandet har tilldragit sig på lite annat sätt, än du från ett snålt tilltaget meddelande har trott. 

+ Ojdå, det skulle jag verkligen ha velat veta. 

(Semjase): 62. Du har ju förmodat det, och därmed har du ju också funnit sanningen. 63. Var dig i varje fall medveten, att du inte kommer att ha en lätt ställning, fastän personerna som kommer till dig är mycket toleranta och mottagliga, är de fångade i vissa ting, och närmare bestämt i bakåt strävande former. 

+ Jag vet, men till syvende och sist kan man ju tala med människorna. (Semjase): 64. Visst, men i det här fallet kommer det att bli besvärligare än annars, emedan de här personerna otursamt nog genom de sämsta charlataner och bedragare är fångade i sitt tänkande. 65. Du kommer att behöva använda dina bästa krafter, då de här personerna är mycket viktiga för spridandet av den verkliga sanningen. 

+ Vill du inte lämna mig någon levande ro? 

(Semjase): 66. Nej, du kommer tids nog att inse riktigheten av mina ord. 67. Men nu är det verkligen tid för mig .............


dette er hva som så langt - etter vitende - er oversatt til svensk, og alt dette kan kjøpes i et samlet bok-hefte ved å henvende seg til karin.wallen@figu.ch

be om kontaktreferater på svensk.

Ellers finnes samtlige kontakthefter tilgjengelige på tysk - forespør på adr over.