Sjätte kontakten Söndagen den 23.2.1975 kl.22.30


 • 1  Semjase. Det dröjde väldigt länge innan du var klar för den här kontakten.
 • + Det råkade bli så eftersom jag hade mycket att klara av, och det höll mig hela tiden igång.
 • 2  Semjase. Så kan det bli.
 • 3. Men nu skulle jag vilja fortsätta min berättelse.
 • + Skulle inte det kunna anstå. Jag har nämligen själv något, som intresserar mig mycket, och som många med mig funderar över, nämligen människolivet i sin helhet.
 • 4  Semjase. Som du vill, men jag hade egentligen tänkt ge dig ett uppdrag, och sedan berätta vidare på den historia som jag påbörjade förra gången.
 • 5. Men det kan vänta, om du anser att du har något viktigare att komma med.
 • + Tack, Semjase. Jag har faktiskt något för tillfället som tycks mig mycket viktigt: människans liv, som sagt. D.v.s. jag intresserar mig för livets utvecklingsstadier, den andliga delen och dess utveckling och hur det ligger till med den s.k. pånytt-födelsen.
 • 6  Semjase. Aha, ett område som vållar huvudbry inte bara för dig.
 • 7. Men å andra sidan en vetenskap som är mycket vidlyftig, och som inte heller hos oss har givit tillräckligt med insikter för att göra dess innersta hemligheter kända.
 • 8. Därför kan jag bara berätta det vi känner till om detta, men också nämna det som vi antar är riktigt.
 • 9. I det stora hela är det egentligen bara fem mycket viktiga punkter, som vi ännu inte är helt säkra på.
 • 10. Dessa leder nämligen direkt in i skapelsens hemligheter, som är oåtkomliga även för oss.
 • 11. Men inte desto mindre skulle jag inte vilja undanhålla dig våra antaganden.
 • 12. Livet från första början till dess slutmål är som sagt indelat i sju huvudstadier eller huvudperioder.
 • 13. Dessa är i sin tur uppdelade i sju undre perioder, och allt bildar tillsammans en helhet.
 • 14. De undre stadierna eller perioderna skulle kunna liknas vid skolstadier, men med den skillnaden att de inte får räknas till ett år, utan till ett människoliv.
 • 15. I ett undre stadium ligger alltså en helt bestämd utvecklingsform, ett helt bestämt utvecklingsmål.
 • 16. Har alltså alla sju understadier passerats - vilket kan ta hundratusentals år - är en huvudperiod avklarad.
 • 17. Den andliga livsformen är helt könlös, ty kön hör utan undantag endast ihop med organiskt liv, för att därvidlag garantera fortplantningen.
 • 18. Men såväl organiskt som andligt liv är underkastat pånyttfödelsens lag för att hos båda formerna en utveckling skall garanteras.
 • 19. Därför måste varje livsform genomleva sju bestämda huvudstadier eller huvudperioder, vardera med sju därmed förbundna sidostadier eller understadier (perioder).
 • 20. Vid ortsbetingade organiska livsformer är årstidernas periodiska följd måttgivande, under det att vid andliga eller andligt betingade livsformer (såsom t.ex. människan) - perioderna är oregelbundna, och ofta fastställes individuellt.
 • 21. De faller alltså inte in i en helt bestämd cykel, så som växter etc.
 • 22. En pånyttfödelse av den andligt betingade människan kan därför följa redan en bråkdels sekund efter hennes kroppsliga död, eller också först efter årtionden, årtusenden eller hundratusentals år.
 • 23. Blir ett andligt betingat liv förintat på ett tidigt stadium, länder det detta till skada.
 • 24. Detta därför, att det inte kan till fullo genomgå och klara av sin underperiod, utan måste 'gå om' denna för att nå stadiemålet.
 • + Det betyder alltså att ett sådant liv måste levas en andra gång ?
 •  

 • 25  Semjase. I viss mening, ja. Åtminstone från och med den tidpunkt då livet med våld förstördes.
 • 26. Naturligt nog blir sedan även denna levnad förkortad, eftersom den endast måste hämta in något försummat, för att uppnå periodmålet.
 • + Då skulle man alltså kunna påstå att detta vore helvetet, ett straff så att säga ?
 • 27  Semjase. Javisst, för helvete innebär i själva verket inget annat än att ett självförvållat straff måste avtjänas.
 • 28. Det betyder med andra ord att en synd, ett misstag som man har begått måste man också rätta till igen.
 • + Aha, då är alltså helvete och synd i religiös bemärkelse rent nonsens ?
 • 29   Semjase. Så sett, ja.
 • + Betyder det alltså att en skuld inte drabbar den, som under sin levnad begår ett misstag, som han sonar på så sätt att han inser sitt felande - eller vad man vill kalla det - att han inte gör om det, att han upptar det i sig som kunskap, som måste resultera i en viss vishet ?
 • 30  Semjase. Du slår mig verkligen med häpnad, för din utläggning träffar sanningen i dess innersta kärna.
 • + Det där är för mycket beröm, Semjase, för dessa visa ord har jag inte hittat på själv. Jag har fått det från Talmud Immanuel.(kommentar: dette var et skrift nedskrevet under Jmmanuels(Jesu')virke på jorden som den pleiadiske gruppe rent telepatisk ledet en bestemt person til å gjenoppdage i et skjult gravkammer. Dette skrift finnes i tysk, svensk, norsk, engelsk oversettelse. Den norske oversettelse finnes et annet sted på denne nettbase)
 • 31  Semjase. Jag förstår, men jag ser att det är också din övertygelse, och därmed blir min häpnad rättfärdigad.
 • + Du roar mig faktiskt. Behöver du verkligen ett rättfärdigande?
 • 32  Semjase: Naturligtvis inte, och du förstår precis innebörden av mina ord. Var därför snäll och sluta med ditt hårklyveri.
 • + Jag ville bara sätta dig på det hala.
 • 33  Semjase. Det förstår jag inte.
 • + Det betyder att jag tillät mig att skämta med dig.
 • 34  Semjase. Jaså, det visste jag inte.
 • 35. Detta sätt att tala är nytt för mig.
 • 36. Å andra sidan vittnar ditt tal åter om din speciella humor.
 • + Jag kan bara inte finna allt sådant lustigt - och skratta åt det - som andra människor skrattar åt. Deras humor tycks mig ofta primitiv.
 • 37  Semjase ( skrattande ). Det känner jag mycket väl till, och jag har ofta haft roligt åt din egenartade humor.
 • + Jaså, det också - har det inte gått lite långt då ?
 • 38  Semjase. Även jag skrattar gärna.
 • + Det gläder mig. Men nu har vi kommit ifrån det vi talade om.
 • 39  Semjase. Du har rätt. Det finns mer att förklara angående det du frågade om. De sju huvudstadierna eller huvudperioderna utgör med sina återigen sju underavdelningar vardera en helhetsperiod.
 • 40. Du skulle kunna kalla den en termin.
 • 41. Följaktligen skulle det enligt dina begrepp motsvara: Ett terminsliv, under vilket sju olika ämnen måste klaras av.
 • 42. Jag skall förklara detta schematiskt för dig:
 •  

  1. Primärlevnad:

  1) Primär utveckling av intellekt och ande.

  2) Primärt intellektuellt och andligt tänkande.

  3) Primärt förståndstänkande.

  4) Primärt användande av intellektuell och andlig kraft.

  5) Primära förståndsmässiga handlingar.

  6) Primärt viljemässigt tänkande och handlande.

  7) Förståndamässig livsföring.

  Livsformer på dessa nivåer betecknas av redan förnuftsutrustade varelser som sinnessjuka, som idioter etc., men i själva verket har deras ande och intellekt helt enkelt ännu inte utvecklats vetandemässigt. ('Ny-ande', som måste utvecklas genom inlärning och erfarenhet.)

   

  2. Förnuftslevnad
 • 1) Primär utveckling av förnuftet.
 • 2) Effektivt förverkligande av förnuftet och dess användande.
 • 3) Primärt igenkännande och erkännande av högre påverkan.
 • 4) Tro på högre påverkan utan att besitta vetskap.
 • 5) Tro på högre makter. Vidskeplighet, rädsla för 'det onda', dyrkan det
 • goda etc,etc., groningstid för religioner etc.
 •  

 • Nuvarande stadium: 
 • 6) Primär insikt om den rella verkligheten. Stadium för utvecling genom för den gjennomsnittliga kunnskaper. Forskning, begynnande andliga insikter och deras utnytjande: healing, telepati etc.
 • 7) Primär utveckling av vetande och vishet.
 •  

  3. Intellekts-levnad
 • 1) Hög utveckling av intellektet. Hög teknik. Fortsatt utnyttjande av andlig kraft och de första kunskaperna därom. Primärt alstrande av livsformer.
 •  

  Nuvarande stadium før den genomsnittliga jordemänniskan - dvs. vetenskapsmän m.fl.

 • 2) Förverkligande och användande av vetande, sanning och vishet. Långsamt avvecklande av trosantaganden.
 • 3) Första utnyttjandet av vetande och vishet.
 • 4) Erkännande och utnyttjande av naturlagarna. Skapande av hyperteknik. En andra alstring av livsformer.
 • 5) Naturligt användande av vetande och vishet med kännedom om de andliga krafterna. Ytterligare avveckling av trosaccepteran.
 • 6) Levnad under vetskap om sanning, vishet och logik.
 • 7) Primär insikt om verkligheten som ett reellt absolutum.
 • dette trinn 7 over er det nuvarande stadium før nogra få "gräns-og andevetenskapare"

   

  4. Reallevnad.
 • 1) Klar vetskap om verkligheten som rellt absolutum.
 • 2) Insikt om andens vetande och vishet.
 • 3) Utnyttjande av andevetande och andevishet.
 • 4) Insikt om skapelsens och dess lagars realitet.
 • ("Ditt nuvarande stadium, som redan tenderar  att gå över till nästa"- gjelder Meier jf. semjase)
 • 5) Levnad efter skapelsebuden. Renande av ande och intellekt. Insikt om andens verkliga uppgift och kraft. Total avveckling av allt trosaccepterande.
 • 6) Målinriktat och styrt utnyttjande av andliga krafter.
 • 7) Skapande av de första levnadsdugliga livsformerna.
 •  
 •  

  5. Kreativ levnad.
 • 1) Alstrande och styrande av livsformer.
 • 2) Skapande av maskinella/apparatuella levnadsdugliga former av liv.
 • 3) Andlig kraftutveckling för att behärska materiella och organiska livsformer.
 • (Nuvarande stadium för vår- altså Semjases) ras)
 • 4) Viljemässig behärskning av livet i alla dess former.
 • 5) Stadium av insikter, igenkännande. Hågkomster av tidigare liv etc.
 • 6) Vishetskungadöme = IHWH. Näst högsta maktvetande.
 • 7) Insikt om andlig frid, universal kärlek och den skapande harmonien.
 •  

  6. Andlig levnad.
 • 1) Erkännande och förverkligande av andlig frid, universell kärlek och skapande harmoni.
 • 2) Liv i rent andliga former.
 • 3) Andligt skapande.
 • 4) Skiljande av anden från den organiska kroppen.
 • 5) En första andlig tillvaro.
 • 6) Slutgiltig andlig tillvaro.
 • 7) Overgång in i Skapelsen.
 •  

  7. Skapelselevnad.
 • 1) Dvala under sju perioder (evigheter).
 • 2) Uppvaknande och början till skapande verksamhet inom Skapelsen såsom varande Skapelsen själv.
 • 3) Skapande av livsformer.
 • 4) Skapande av 'nyande' (1.1) i Skapelsens fullkomning.
 • 5) Skapande av andlig storhet i det skapade.
 • 6) Fullkomnande av det skapade i Skapelsen.
 • 7) Yttersta uppnåendet av den sjunde periodens fullkomlighet/Evigheten.
 •  
 • Skapelsens dvala varar över sju perioder /Evigheter, stortidsåldrar.
 • En period/evighet/stortidsålder omfattar 311'040'000'000'000 år.
 • Under skapelsens dvala upphör allt liv och hela universum att existera. Först efte det att den just vaknat upp börjar den åter att nyskapa allt. Under dess dvala finns varken rum eller tid, det finns bara ett INTET, efersom de ligger sovande i Skapelsens och nolltidens oändliga sköte. Där ingen kreerande tanke finns, där finns inte heller någon kraft, ingen tid, inget rum, där finns endast ett beständigt, namnlöst INTET.
 •  

 • + Nu förstår jag ett och annat.
 • 43  Semjase . Du kommer att smälta och bearbeta det.
 • + Jag hoppas att jag ska kunna klara av det - även om det kommer att ge mig en del huvudbry, i all synnerhet det namnlösa INTET, som jag hittills inte har fått någon rätsida på.
 • 44  Semjase ( skrattande ) . Ditt huvud kommer nog inte att ta någon skada !
 • 45. Men grubbla inte alltför mycket över det namnlösa INTET. Även för oss är detta en gåta, som vi alltså inte kan lösa.
 • 46. Nu är det emellertid dags att jag går.
 • 47. Vad jag egentligen hade velat säga dig, det måste jag uppskjuta till nästa gång, om det inte är något annat som du anser vara viktigare.
 • 48. Men jag förstår att du har sysslat mycket med det vi just har talat om, och att du ville få klarhet i detta.
 • 49. Och det har jag gett dig så långt jag känner till.
 • + Naturligtvis, Semjase, och jag tackar dig för det. Men jag har ännu en fråga, om du tillåter. Det handlar om Talmud Immanuel och den som fick ert uppdrag, men som bär skulden till att originalskrifterna blev förstörda, som du redan tidigare har berättat för mig. Menar du M.R., och i så fall, vilket sammanhang finns det då mellan honom och er ?
 • 50  Semjase. Det måste ju komma, och jag inser att jag nästa gång måste ge dig mer information om dessa saker.
 • 51. Ja, det gäller M.R., som vi valde ut för vårt uppdrag.
 • 52. Men tyvärr har han misslyckats i många avseenden.
 • 53. Han var alltför länge fast i religionens overklighet, som slog rot i honom och fick honom att tänka och handla ologiskt.
 • 54. Ett faktum, som det tyvärr inte går att göra något åt nu i efterhand.
 • 55. Men jag kan inte säga mer om detta nu, eftersom jag speciellt i dag är mycket tidsbunden.
 • 56. Nästa gång skall du dock få information.
 • 57. Allt det andra kan ju vänta, och det finns ingen anledning att ha för bråttom.
 • + Tack, Semjase, du är mycket tillmötesgående.